C? dan m?ng ?ng h? taxi Uber

C? dan m?ng ?ng h? taxi Uber

Ngay l?p t?c, ?ã có nhi?u ý ki?n ??ng tình ???c c?ng ??ng m?ng xã h?i ??a ra, chung quy ?? ngh? các c? quan ch?c n?ng nên có cái nhìn khách quan nghiêm túc h?n tr??c 1 hình th?c d?ch v? m?i m? c?a ...Chi ti?t ++

Huawei: "Ch?ng ai ki?m ???c ti?n t? Windows Phone"

Huawei: "Ch?ng ai ki?m ???c ti?n t? Windows Phone"

Tr??c s? l?n m?nh không ng?ng c?a các ??i th? Android và iOS, n?n t?ng Windows Phone c?a Microsoft v?n ?ang g?p r?t nhi?u khó kh?n. Dù Microsoft ?ã cung c?p mi?n phí Windows Phone cho các ??i tác OEM, th? nh?ng ít nh?t cho t?i nay, ...Chi ti?t ++

S?i ??ng th? tr??ng thanh lí ?? c? tr?c tuy?n

S?i ??ng th? tr??ng thanh lí ?? c? tr?c tuy?n

Ti?t ki?m th?i gian, chi phí Ch? Thu (25 tu?i, Hà N?i) mua chi?c ?i?n tho?i di ??ng m?i v? dùng ch?a ???c m?t tu?n thì l?i ???c t?ng m?t chi?c smartphone (?i?n tho?i thông minh) ch?t l??ng. Ch? Thu ??n ?o mãi, không bi?t “x? ...Chi ti?t ++

LG c?ng b? CEO m?ng di ??ng m?i

LG c?ng b? CEO m?ng di ??ng m?i

N?m 2014 này, trong khi ng??i ??ng h??ng Samsung g?p khó thì LG l?i ?ang trên ?à thành công v?i l?i nhu?n ??t m?c cao nh?t k? t? n?m 2010. Hãng LG ?ã v?a m?i công b? CEO m?ng di ??ng m?i là Juno Cho nguyên là ch? ...Chi ti?t ++

S? có LG G Flex 2 - phiên b?n cong hoàn m? t?i CES 2015

S? có LG G Flex 2 - phiên b?n cong hoàn m? t?i CES 2015

M?i ?ây, theo nhi?u ngu?n tin uy tín, LG ???c cho là s? ti?p t?c tung ra chi?c LG G Flex màn hình cong - phiên b?n k? nhi?m t?i s? ki?n CES 2015 t? ngày 6-9 tháng 1 n?m sau t?i Las Vegas, M?. T??ng t? nh? chi?c G Flex, nhi?u kh? n?ng G Flex 2 ...Chi ti?t ++

Phát hi?n ngu?n g?c s? s?ng trên sao ch?i

Phát hi?n ngu?n g?c s? s?ng trên sao ch?i

Tàu ?? b? Philae ?ã ?áp xu?ng sao ch?i 67P/Churyumov–Gerasimenko sau hành trình kéo dài 10 n?m trong không gian. S? m?nh c?a con tàu này là làm sáng t? quá trình hình thành c?a các hành ...Chi ti?t ++

Trang:[1] [2]