D?ch v? SEO t? khóa
Ngày ??ng: 09/10/2014

B?n ?ã có m?t website, và trên ?ó là s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n . Nh?ng b?n l?i khó kh?n trong vi?c ti?p c?n ??n khách hàng ? ?i?u quan tr?ng ? ?ây là b?n c?n làm cho website c?a b?n ???c nhi?u ng??i bi?t ??n mà thêm vào ?ó website c?a b?n còn c?n có kh? n?ng t?o d?ng ???c m?t th??ng hi?u thông qua môi tr??ng Internet.

D?ch v? seo t? khóa là m?t trong s? nhi?u d?ch v? seo website c?a Vi?t SEO cung c?p cho khách hàng s? l?a ch?n t?t nh?t trong chi?n l??c phát tri?n kinh doanh online c?a mình. ??n v?i Vi?t SEO Quý khách s? ???c t? v?n v? xu h??ng phát tri?n website, kinh doanh online t?i th?i ?i?m hi?n t?i và trong t??ng lai.

Chi?n d?ch t? khóa c?a b?n s? ???c các chuyên gia hàng ??u v? SEO và marketing c?a chúng tôi phân tích và ch?n l?a. Website c?a b?n s? mang v? giá tr? cao h?n, khách hàng nhi?u h?n, ngay trong tháng ??u tiên s? d?ng d?ch v? seo t? khóa c?a Vi?t SEO.

T?i sao b?n nên ch?n d?ch v? SEO t? khóa?

 
Hãy ??t mình vào v? trí khách hàng! Khi b?n c?n bi?t m?t thông tin v? s?n ph?m, d?ch v?, thay vì b?n ??n m?t c?a hàng cách ch? b?n ? hàng kilomet, b?n s? lên Internet tìm ki?m thông tin. Và vi?c b?n s? d?ng nh?ng truy v?n tìm ki?m trên các c? máy tìm ki?m là nghi?m nhiên x?y ra. Nh?ng li?u r?ng 10 v? trí trên trang ??u c?a k?t qu? tìm ki?m ?ã có website c?a b?n ch?a? Và li?u b?n có sang ??n trang th? 5 ?? tìm m?t ngu?n tin?
 
N?u website b?n có 5 ho?c 6 t? khóa n?m trong top 10 tôi tin ch?c r?ng khách hàng s? d? dàng truy c?p vào trang web c?a b?n ?? tìm hi?u thông tin s?n ph?m, d?ch v? c?a công ty b?n. V?i s? l??ng hàng 10.000.000 truy v?n tìm ki?m trên m?i l?nh v?c hàng gi?, b?n s? d? dàng nh?n ra l?i ích th?t s? khi b?n s? h?u nh?ng t? khóa luôn n?m trong top 10.

Quy trình c?a d?ch v? seo t? khóa :


Sau ?ây là quy trình d?ch v? SEO t? khóa c?a chúng tôi ?? b?n bi?t ???c các b??c chu?n b? và làm vi?c v?i chúng tôi khi b?n có nhu c?u s? d?ng d?ch v?:

 1.      Chúng tôi ti?p nh?n yêu c?u khách hàng v? d?ch v? seo t? khóa.
 2.      Chúng tôi và quý v? cùng trao ??i và g?i ý thêm các t? khóa ti?m n?ng cho website c?a quý v?.
 3.      Chúng tôi ??a ra nh?ng con s? kh?o sát tính c?nh tranh, ??c l??ng nhân l?c và th?i gian ??u t?.
 4.      Chúng tôi s? g?i báo giá và b?ng ?? xu?t.
 5.      Hai bên ti?n hành ký h?p ??ng h?p tác.
 6.      Chúng tôi s? thúc ??y quá trình ??y t? khóa.
 7.      Chúng tôi th??ng xuyên g?i báo cáo ??nh k? cho quý v?.
 8.      Khi t? khóa ??t yêu c?u ti?n hành nghi?m thu và bàn giao.
 9.      Hai bên ký k?t và b??c vào giao ?o?n duy trì d?ch v? trong th?i gian th?a thu?n.


B?n ???c l?i gì khi s? d?ng d?ch v? seo t? khóa ?


 Internet ??i v?i kinh doanh là m?t kênh ti?p th? ??y ti?m n?ng mà chi phí l?i r?. B?n s? h?u m?t website mà webiste ?ó có m?t th? h?ng cao trên k?t qu? tìm ki?m v?i các t? khóa tr?ng y?u, ???c quan tâm nh?t, phù h?p nh?t v?i l?nh v?c kinh doanh hay s?n ph?m d?ch v? thì cái b?n thu v? không ch? ??n thu?n là m?t website n?i ti?ng v?i nhi?u ng??i bi?t ??n mà nó còn mang l?i cho vi?c kinh doanh c?a b?n nh?ng khách hàng ti?m n?ng nh?t.

Tuy nhiên n?u b?n quá l?m d?ng vào v?n ?? này và ? ?t ?i thuê các ??n v? cung c?p d?ch v? seo t? khóa mà không có m?t chi?n d?ch c? th? nh?m gi?m thi?u chi phí và h??ng chính xác ??n phân khúc khách hàng ti?m n?ng c?a b?n thì s? là m?t s? lãng phí l?n.

V?n ?? ??t ra ? ?ây là d?ch v? seo t? khóa giúp b?n phân khúc khách hàng và ?ánh ?úng vào ??i t??ng có nhu c?u c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c b?n ti?t ki?m ???c r?t nhi?u chi phí trong vi?c qu?ng bá th??ng hi?u, s?n ph?m c?a mình ??n v?i ng??i dùng.

Khi nào b?n nên s? d?ng d?ch v? seo t? khóa ?


N?u nh? b?n ?ã bi?t ph?n nào ?ó ch? y?u c?a l?i ích khí s? d?ng d?ch v? seo t? khóa này thì câu tr? l?i có l? ch? ??n gi?n là :

 •   Th? nh?t : B?n s? s? d?ng d?ch v? SEO t? khóa khi b?n mu?n phát tri?n th??ng hi?u và qu?ng bá s?n ph?m, d?ch v? c?a mình ??n v?i ?ông ??o khách hàng hay ng??i dùng ti?m n?ng thông qua các công c? tìm ki?m ph? bi?n.
 •    Th? hai : Có th? b?n ?ã có m?t th??ng hi?u m?nh, m?t m?t b?ng kinh doanh t?t và b?n mu?n m? r?ng h?n n?a v?i m?t chi?n d?ch m?i nh?m gi? v?ng hình ?nh th??ng hi?u c?a mình h?n n?a . Vi?c s? d?ng d?ch v? SEO không ch? c?n thi?t ??i v?i nh?ng doanh nghi?p nh?, doanh nghi?p m?i ra ??i mà v?i c? nh?ng doanh nghi?p ?ã t?n t?i lâu ??i và có ti?ng t?m.  


T?i sao ch?n d?ch v? seo t? khóa c?a Vi?t SEO?

Vi?t SEO luôn ??m b?o d? án SEO c?a Quý khách thành công ?úng và s?m h?n th?i h?n quy ??nh, v?i kinh nghi?m tri?n khai hàng tr?m d? án SEO v?i nhi?u t? khóa hot ??t top 1 google “dich vu bao ve” - “dich thuat gia re” “tham tu” “tin vip”,…

Quy trình phát tri?n website nghiêm ng?t c?a Vi?t SEO ??m b?o website c?a b?n ???c phát tri?n t?t v? n?i dung (ch?t l??ng n?i dung, quy chu?n th?m m? trình bày n?i dung), v?i Vi?t SEO seo website là “t?i ?u webiste theo chu?n công ngh? Search engine và Marketing thu hút ng??i dùng ??a t? khóa lên top m?t cách t? nhiên nh?t”.

Cam k?t SEO c?a Vi?t SEO:
 
- Cam k?t lên TOP các t? khóa trong th?i gian trao ??i t? ??u.
- Cam k?t hoàn tr? l?i ti?n 100% khi h?t th?i gian th?a thu?n mà không có t? khóa nào lên TOP.
- Cam k?t SEO mi?n phí cho khách hàng khi h?t th?i gian làm SEO mà t? khóa ch?a lên TOP.
- Cam k?t s? d?ng SEO "s?ch" ??m b?o tính b?n v?ng c?a t? khóa, uy tín c?a tên mi?n và website.

H? th?ng website th??ng m?i ?i?n t? v?i 2000 ng??i truy c?p/ngày c?a Vi?t SEO s? là kênh thông tin qu?ng cáo mi?n phí cho b?n trong su?t th?i gian SEO website t?i Vi?t SEO.

Chúng tôi luôn duy trì liên l?c v?i khách hàng, support khách hàng trên h? th?ng online: 24/24 ??m b?o m?i yêu c?u, th?c m?c c?a khách hàng ???c h? tr? t?t nh?t.

Kinh phí SEO c?a Vi?t SEO ??m báo m?c giá t?t nh?t cho quý khách d? trên ch?t l??ng d?ch v? cung c?p và hi?u qu? công vi?c th?c hi?n.

Hãy liên h? v?i Vi?t SEO ?? c?m nh?n ???c s? chuyên nghi?p và an toàn khi s? d?ng d?ch v? seo website.

 Bài vi?t liên quan