Tên mi?n & Hosting
Ngày ??ng: 01/12/2014

1. Tên mi?n là gì ? - Domain name

 

M?c ?ích chính c?a tên mi?n là ?? cung c?p m?t hình th?c ??i di?n, hay nói cách khác, dùng nh?ng tên d? nh?n bi?t, thay cho nh?ng tài nguyên Internet mà ?a s? ???c ?ánh ??a ch? b?ng s?. Cách nhìn tr?u t??ng này cho phép b?t k? tài nguyên nào (? ?ây là website) ??u có th? ???c di chuy?n ??n m?t ??a ch? v?t lý khác trong c?u trúc liên k?t ??a ch? m?ng, có th? là toàn c?u ho?c ch? c?c b? trong m?t m?ng intranet, mà trên th?c t? là ?ang làm thay ??i ??a ch? IP. Vi?c d?ch t? tên mi?n sang ??a ch? IP (và ng??c l?i) do h? th?ng DNS trên toàn c?u th?c hi?n.

Hướng dẫn DJing sốcV?i vi?c cho phép s? d?ng ??a ch? d?ng ch? cái không trùng nhau thay cho dãy s?, tên mi?n - domain cho phép ng??i dùng Internet d? tìm ki?m và liên l?c v?i các trang web và b?t k? d?ch v? liên l?c d?a trên IP nào khác. Tính uy?n chuy?n c?a h? th?ng tên mi?n cho phép nhi?u ??a ch? IP có th? ???c gán vào m?t tên mi?n, ho?c nhi?u tên mi?n ??u cùng ch? ??n m?t ??a ch? IP. ?i?u này có ngh?a là m?t máy ch? có th? có nhi?u vai trò (nh? l?u tr? nhi?u website ??c l?p), ho?c cùng m?t vai trò có th? ???c tr?i ra trên nhi?u máy ch?. M?t ??a ch? IP có th? ???c gán cho vài máy ch?, nh? trong m?ng anycast.

2. ??nh ngh?a tên mi?n - Domain name

 

Theo ??nh ngh?a (RFC 1034, ???c c?p nh?t b?ng RFC 1123), tên mi?n - domain ???c t?o thành t? các nhãn không r?ng phân cách nhau b?ng d?u ch?m (.); nh?ng nhãn này gi?i h?n ? các ch? cái ASCII t? a ??n z (không phân bi?t hoa th??ng), ch? s? t? 0 ??n 9, và d?u g?ch ngang (-), kèm theo nh?ng gi?i h?n v? chi?u dài tên và v? trí d?u g?ch ngang. ?ó là d?u g?ch ngang không ???c xu?t hi?n ? ??u ho?c cu?i c?a nhãnh, và chi?u dài c?a nhãn nên trong kho?ng t? 1 ??n 63 và t?ng chi?u dài c?a m?t tên mi?n không ???c v??t quá 255 (?ây là h?n ch? c?a DNS, xem RFC 2181, ti?t ?o?n 11). Vì ??nh ngh?a này không cho phép s? d?ng nhi?u ký t? th??ng th?y trong các ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh, và không có các ký t? nhi?u byte trong ?a s? ngôn ng? châu Á, h? th?ng Tên mi?n qu?c t? hóa (IDN) ?ã ???c phát tri?n và hi?n ?ang ? giai ?o?n th? nghi?m v?i m?t t?p tên mi?n c?p cao nh?t ???c t?o ra vì m?c ?ích này.

Ký t? g?ch d??i th??ng ???c s? d?ng ?? ??m b?o b?ng m?t tên mi?n - domain không b? nh?n l?m là m?t hostname, ví d? nh? trong cách dùng b?n ghi SRV, m?c dù m?t s? h? th?ng c? h?n nh? NetBIOS cho phép ?i?u này. ?? tránh nh?m l?n và vì các lý do khác, tên mi?n có ký t? g?ch d??i ?ôi khi ???c dùng vào nh?ng khi b?t bu?c ph?i có hostname.

Hướng dẫn DJing sốcNg??i ??ng ký tên mi?n th??ng ???c g?i là ch? tên mi?n - domain , m?c dù vi?c m?t ng??i ??ng ký m?t tên mi?n không ph?i là ng??i s? h?u h?p pháp cái tên ?ó, mà ch? là ??c quy?n s? d?ng nó mà thôi.Bài vi?t liên quan