Qu?ng cáo Google Adwords
Ngày ??ng: 01/12/2014

Qu?ng cáo Adwords:Hướng dẫn DJing sốc là d?ch v? khai thác qu?ng cáo c?a Google th?c hi?n trên công c? tìm ki?m và các website trong h? th?ng liên k?t. Adwords ?em l?i h?n 90%l?i nhu?n cho Google Inc và là ngu?n thu chính c?a t?p ?oàn.

Qu?ng cáo google: là m?t h? th?ng mà Google ?ã phát tri?n ?? h? tr? b?n qu?ng cáo các s?n ph?m, d?ch v? c?a mình trên công c? tìm ki?m c?a Google và các trang liên k?t c?a nó. Thông qua vi?c s? d?ng các v?n b?n qu?ng cáo ???c ??t khi ng??i dùng tìm ki?m nh?ng c?m t? có liên quan t?i t? khóa c?a b?n, và ???c hi?n tr? trong khung Liên k?t ???c tài tr? màu h?ng nh?t c?a Google.

Qu?ng cáo Adwords: ho?t ??ng d?a trên hình th?c tr? ti?n cho m?i nh?p chu?t (CPC). Ngh?a là sau khi cài ??t, Qu?ng cáo c?a b?n s? xu?t hi?n khi ng??i dùng tìm ki?m nh?ng c?m t? liên quan, nh?ng ch? khi ng??i tìm ki?m Nh?p chu?t vào m?u qu?ng cáo và vào th?m website thì Nhà qu?ng cáo m?i m?t ti?n.

Qu?ng cáo trên Google: là cách qu?ng cáo d? dàng và nhanh chóng trên Google và ??i tác qu?ng cáo c?a Google, b?t k? ngân sách c?a b?n nhi?u hay ít. Qu?ng cáo AdWords hi?n th? bên c?nh k?t qu? tìm ki?m trên Google, c?ng nh? trên trang web tìm ki?m và n?i dung trong M?ng Google ?ang phát tri?n, bao g?m các trang web nh? AOL, EarthLink, HowStuffWorks, & Blogger. V?i các tìm ki?m trên Google và s? l?n xem trang trên M?ng Google m?i ngày, qu?ng cáo trên Google AdWords c?a b?n s? ti?p c?n ???c m?t s? l??ng l?n ??i t??ng.

Qu?ng cáo Google Adwords:Hướng dẫn DJing sốc Là hình th?c qu?ng cáo mà b?n s? tr? ti?n ?? hi?n th? (CPM) ho?c ???c click (CPC) ? nh?ng v? trí ?u tiên trên trang k?t qu? tìm ki?m ho?c m?ng l??i c?a Google thông qua vi?c l?a ch?n nh?ng t? khoá liên quan ??n s?n ph?m/d?ch v? mà công ty b?n cung c?p. B?n ch? tr? phí khi nh?ng khách hàng m?c tiêu ghé vào web c?a b?n.


L?i ích n?i tr?i c?a qu?ng cáo adwords

+ Nh?m ?úng ??i t??ng khách hàng: Qu?ng cáo c?a b?n s? hi?n th? ngay khi ng??i dùng tìm ki?m t? khóa liên quan t?i s?n ph?m, d?ch v? bên mình cung c?p.

+ Chi phí th?p, hi?u qu? cao: Qu?ng cáo xu?t hi?n khi ng??i dùng tìm ki?m các s?n ph?m / d?ch v? c?a b?n, m?i khách hàng vào website c?a b?n c?ng chính là 1 khách hàng ti?m n?ng.

+ Qu?ng cáo hi?n th? sau 5 phút:Hướng dẫn DJing sốc ?i?u này giúp qu?ng bá s?n ph?m / d?ch v? c?a b?n, ti?p c?n khách hàng ti?m n?ng m?t cách nhanh chóng nh?t.


K?t lu?n

Không có ph??ng th?c nào có th? ??a thông ?i?p qu?ng cáo ti?p c?n khách hàng nhanh b?ng Adwords và c?ng khó tìm ra ???c nh?ng mô hình qu?n tr? nào ??n gi?n và hi?u qu? ??n v?y. Qu?ng cáo t? khóa trên Google Adwords có nh?ng ?u ?i?m to l?n mà không m?t ph??ng án marketing nào khác có th? ?em t?i hi?u qu? nhanh và c? th? nh? nó.Bài vi?t liên quan