D?ch v? SEO c? b?n
Ngày ??ng: 01/12/2014

D?ch v? SEO c? b?n là gói mà các công ty hay cá nhân th??ng dùng khi ch? bi?t build link mà không bi?t t?i ?u website c?a mình.


Hướng dẫn DJing sốc Website b?n m?i kh?i t?o?

Website b?n ?ang có s? ng??i truy c?p r?t ít?

Hướng dẫn DJing sốcB?n mu?n website c?a b?n có doanh thu cao v?i chi phí b? ra r?t ít?

Câu tr? l?i c?a 3 câu h?i ?i?u trên d??ng nh? là ?i?u chung nh?t cho nh?ng ng??i ?ang tìm hi?u v? SEO.

N?u b?n làm SEO mà b? qua b??c này, b?n s? nh?n ngay m?t k?t qu? th?m h?i mà không c?n bi?t b?n tri?n khai h? th?ng m?nh m? ra sao.

SEO c? b?n không ch? giúp cho website c?a b?n t??ng thích v?i các c? máy tìm ki?m mà còn thân thi?n và thu hút ???c ng??i dùng website c?a b?n. ?ó còn là m?t công ?o?n c?n thi?t, lâu dài và làm n?n t?ng cho các chi?n d?ch SEO khác c?a b?n v? sau. S? là m?t khó kh?n và t?n kém cho c? b?n l?n công ty SEO khi ph?i th?c hi?n ??y website c?a b?n có th? h?ng cao t??ng ?ng v?i các t? khóa mà b?n c?n, trong khi website c?a b?n l?i ch?a có n?n t?ng t?t th?a mãn các c? máy tìm ki?m.

Công vi?c c?a m?t SEOer khi tri?n khai d?ch v? seo c? b?n cho khách hàng là gì?

Hướng dẫn DJing sốcCó l?, b?n nghe ??n t?: D?ch v? SEO c? b?n thì b?n s? ngh? ngay ??n công vi?c c?ng nh? nhàng theo? N?u b?n ngh? nh? v?y, thì b?n ?ang m?c sai l?m r?t l?n. Tuy là làm SEO c? b?n, nh?ng nó chi?m h?n 50% s? thành công lâu dài. Xác ??nh chi?n l??c và xác ??nh t? khóa, phân tích ??i th? c?nh tranh, t?i ?u on page.

Khi cung c?p d?ch v? SEO cho khách hàng. b?n nên ??t s? mong mu?n c?a khách hàng vào chính b?n thân b?n: "?em ra chi phí nh?, L?y v? l?i nhu?n cao".

Hướng dẫn DJing sốcChúc b?n may m?n!

 Bài vi?t liên quan