Thi?t k? Web
Ngày ??ng: 09/10/2014

Hướng dẫn DJing sốcWebsite c?a Quý khách không ch? trông b?t m?t, t?i nhanh, ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a khách hàng, thân thi?n v?i ng??i s? d?ng mà còn ph?i thân thi?n v?i Google, Yahoo, Bing (các b? máy tìm ki?m ph? bi?n hi?n nay) ?? website luôn có v? trí cao trên các b? máy tìm ki?m này. Vi?c qu?ng bá website s? ??n gi?n h?n n?u website Quý khách ???c l?p trình thân thi?n v?i các search engine ngay t? ??u. V?i các k? s? phát tri?n tài n?ng, chuyên nghi?p, Vi?t SEO s? thi?t k? cho Quý khách m?t trang web v?i t?t c? m?i th? Quý khách c?n ?? khai thác th? m?nh c?a internet, khi?n cho ng??i ??c h?ng thú tìm hi?u sâu h?n v?:

D?ch v? c?a công ty Quý khách.

Giúp Quý khách xác ??nh ??i t??ng khách hàng.

T?o ra hình th?c và s? c?m nh?n theo nhu c?u c? th? c?a Quý khách.

Khi?n cho trang web luôn sinh ??ng và b?t m?t ng??i truy c?p.

Chúng tôi t? hào ?ã thi?t k? ???c nh?ng trang web ??c ?áo, c?ng tác ch?t ch? v?i khách hàng t? ?i?m kh?i ??u cho t?i khi k?t thúc. Và n?u Quý khách còn phân vân ch?a bi?t ch?n l?a nh? th? nào, chúng tôi s? t? v?n và ??a ra nh?ng l?i khuyên chuyên môn.

Website Quý khách có ??y ?? các y?u t?:

- Giao di?n thân thi?n v?i ng??i s? d?ng.

Hướng dẫn DJing sốc- Giao di?n t??ng thích v?i t?t c? các dòng máy tính, ?i?n tho?i di ??ng, máy tính b?ng… và v?i t?t c? các ch??ng trình trình duy?t.

- T?i ?u trang web ?? làm SEO on page.

Hướng dẫn DJing sốc- Có th? s? d?ng d?ch v? qu?ng cáo t? khóa trên Google và Yahoo trên th? tr??ng Vi?t Nam.

- Có ch?c n?ng google analytic (công c? th?ng kê l??ng truy c?p và ?ánh giá hành vi ng??i dùng trên web).

- Phù h?p ?? s? d?ng ???c D?ch v? qu?n lý th??ng hi?u tr?c tuy?n (ORM).

- Ki?n trúc website h? tr? t?i ?u hóa trên các b? máy tìm ki?m (SEO).

Hướng dẫn DJing sốc- C?u trúc website ???c thi?t k? cho vi?c m? r?ng trong t??ng lai.

Hướng dẫn DJing sốc- Qu?n lý và phân quy?n ng??i qu?n tr? web.

Hướng dẫn DJing sốc- ??m b?o s? l??t ng??i truy c?p và truy xu?t ??ng th?i l?n.

- H? tr? các ti?n ích giúp ng??i truy c?p d? dàng in, chia s? thông tin v?i b?n bè hay ghi nh?n các ph?n h?i.

- S? d?ng công ngh? tiên ti?n nh?t.

Hướng dẫn DJing sốc- ???ng d?n (URL) thân thi?n.

- Trình so?n th?o online ?? format các n?i dung website.

Hướng dẫn DJing sốc- Cho phép t?i tài li?u lên website.

- Phát tri?n giao di?n HTML hi?n th? chính xác trên các trình duy?t ph? bi?n (IE7 +, Firefox 3+, Safari 4+, Chrome).

Hướng dẫn DJing sốc- B?o ??m hi?n th? chính xác trên các h? ?i?u hành: Windows, MacOS, Linux, …Bài vi?t liên quan