D?ch v? SEO t?ng th?
Ngày ??ng: 09/10/2014

Hi?n nay th? tr??ng ?ang ph? bi?n hình th?c SEO theo t? khóa, hình th?c này khá ??n gi?n: khách hàng ??a ra m?t vài t? khóa sau ?ó công ty d?ch v? SEO s? ti?n hành các k? thu?t ?? ??y nh?ng t? này lên các v? trí ??u tiên trên trang k?t qu? tìm ki?m c?a Google. G?n ?ây khi các thu?t toán Panda và Penguin c?a Google liên ti?p c?p nh?t thì hình th?c SEO này càng ngày càng ít mang l?i hi?u qu? cho khách hàng

Khác v?i SEO t? khóa thay vì nh?m vào m?t vài t? khóa c?nh tranh cao, ph??ng pháp SEO t?ng th? s? phân tán ra hàng vài tr?m t? khóa và r?i r?ng ra c? các trang s?n ph?m, nhóm s?n ph?m, tin t?c … SEO t?ng th? có nh?ng ?u ?i?m n?i b?t:
• T?ng hi?u qu? kinh doanh cho khách hàng: V?i cách SEO theo t? khóa khách hàng ch? nh?n ???c traffic t? nh?ng t? m?t vài t? khóa có l??ng truy c?p l?n, do nhi?u ??i th? cùng t?p trung vào t? khóa này nên vi?c c?nh tranh r?t gay g?t làm cho chi phí SEO ngày càng t?ng trong khi hi?u qu? thì ngày càng gi?m (do ng??i tiêu dùng càng ngày càng có xu h??ng tìm ki?m t? khóa dài). Vi?c SEO nhi?u t? khóa dài (ít l??t tìm ki?m, ít c?nh tranh) s? m? ra cho khách hàng m?t ??i d??ng xanh v?i hàng tr?m hàng nghìn t? khóa v?a d? SEO l?i g?n v?i nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng h?n.
Hướng dẫn DJing sốc • Gi?m thi?u r?i ro b? ph?t b?i thu?t toán Penguin: Penguin ?ánh vào nh?ng link quá t?p trung vào m?t anchor text nh?t ??nh, vi?c phân tán v?i hàng tr?m t? khóa s? gi?m thi?u ???c nguy c? này.

Tuy nhiên SEO t?ng th? c?ng g?p nh?ng tr? ng?i:

• Khó kh?n trong vi?c tìm ra các t? khóa ti?m n?ng: V?i vài ba t? trong l?nh v?c kinh doanh c?a mình khách hàng có th? tìm ngay ???c nh?ng t? khóa ph? bi?n, nh?ng khi s? l??ng t? lên ??n vài tr?m t? thì vi?c này không d? dàng nó ?òi h?i m?t nhi?u th?i gian và công s?c nghiên c?u t? khóa
Hướng dẫn DJing sốc • Khó kh?n trong vi?c ?ánh giá hi?u qu? công vi?c c?a ??i SEO: N?u b?n thuê d?ch v? SEO vài t? thì t? khóa lên xu?ng b?n có th? n?m b?t ???c d? dàng, nh?ng v?i 500 t? khóa thì vi?c ?ánh giá tr? nên r?t khó kh?n.

D?ch v? SEO c?a Vi?t SEO có gì khác bi?t:

• ??c bi?t chú tr?ng vào khâu nghiên c?u t? khóa: L?p m?t b?n k? ho?ch t? khóa v?i hàng tr?m t? gi?ng nh? thi?t k? m?t ngôi nhà, n?u b?n coi nó là m?t ph?n c?a phí xây d?ng thì b?n thi?t k? b?n nh?n ???c s? là b?n thi?t k? c?a m?t ng??i th?, không ph?i c?a m?t ki?n trúc s?. Chúng tôi tách ??c l?p chi phí nghiên c?u t? khóa và chi phí d?ch v? SEO nh?m m?c ?ích t?o cho b?n m?t b?n thi?t k? t?t tr??c khi b?t ??u ti?n hành d?ch v? b?i vì m?t d? án r?t khó ?? thành công v?i m?t b?n k? ho?ch t?i
• ??ng hành cùng khách hàng: Trong ngành công nghi?p SEO có môt câu “Content is King” ?? nh?n m?nh t?m quan tr?ng c?a n?i dung. V?y n?i dung l?y ? ?âu ra? Không có ai hi?u s?n ph?m c?a mình h?n chính b?n và b?n s? là ng??i phù h?p nh?t ?? t?o ra nh?ng n?i dung ch?t l??ng. Vì v?y chúng tôi c?n s? ??ng hành c?a khách hàng ?? t?o ra nh?ng n?i dung t?t, m?t n?n t?ng c? b?n ?? website c?a b?n t?n t?i b?n v?ng tr??c các thu?t toán c?a Google.

 Bài vi?t liên quan