D?ch v? SEO là gì?
Ngày ??ng: 01/12/2014

B?n ?ang nghe r?t nhi?u v? SEO, nh?ng b?n l?i không bi?t nhi?u v? nó và chính xác nó là gì? V?y thì b?n hãy ??c nh?ng thông tin sau ?? hi?u h?n v? d?ch v? SEO nh?m b??c vào th? gi?i Internet t?t h?n, hi?u qu? h?n. Website c?a b?n ch? th?c s? h?u ích và có th? sinh l?i khi có nhi?u ng??i tìm ??n.

Hi?n nay, r?t nhi?u doanh nghi?p tìm cách ?? t?i ?u hoá trang web c?a h? b?i vì t?i ?u hoá ??ng ngh?a v?i vi?c nhi?u ng??i tìm ??n Website c?a h? qua ?ó có th? t?ng l?i nhu?n cho doanh nghi?p c?a h?. N?u b?n t?i ?u hoá Website c?a b?n, b?n s? d? ???c tìm th?y b?i các công c? tìm ki?m h?n, mà các Website càng d? ???c tìm ki?m thì càng d? có c? h?i n?m ? nh?ng v? trí ??u trên trang k?t qu? tìm ki?m c?a các c?ng c? tìm ki?m.

Càng ngày xu h??ng tìm ki?m trên m?ng ngày càng gia t?ng. N?u m?t ng??i mu?n tìm 1 s?n ph?m nào ?ó ví d? nh? “n??c hoa cao c?p”, h? s? vào các công c? tìm ki?m nh? Google, Yahoo, MSN..hay 1 s? trang khác và gõ vào t? khóa ?ó. V?i vi?c t?i ?u hoá Website, b?n có th? thu hút ???c nhi?u khách hàng ti?m n?ng. D?ch v? SEO s? ??m nh?n tr?ng trách t?i ?u hoá này.

Khi mà l??ng ng??i s? d?ng internet t?i Vi?t Nam ngày càng t?ng lên hay ?úng h?n là s? d?ng công c? tìm ki?m Google nhi?u h?n ?? tìm nh?ng th? h? mu?n k?t h?p v?i tình hình kinh t? khó kh?n h?n các công ty r? tai nhau tìm hi?u ” SEO là gì” nh? m?i công c? c?u sinh trong th?i bu?i hi?n t?i, SEO giúp ??y m?nh doanh s? bán hàng và k?t n?i ?úng khách hàng ti?m n?ng h?n trong th?i bu?i ng??i khôn c?a khó hi?n nay. Kh?p n?i th?y bàn tán v? SEO, d?ch v? seo bùng n?.

Có l? t?i th?i ?i?m này SEO ?ã lan t?a r?ng t?i ch? doanh nghi?p Vi?t Nam và nh?ng ng??i ham thích tìm hi?u marketing online. Nh?ng có m?t th?c t? là nhi?u ng??i trong ?ó có c? ch? doanh nghi?p v?n ch?a th?c s? hi?u SEO là gì. H? ch? nghe loáng thoáng ai ?ó nói là làm SEO website trên google ?? có khách nhi?u h?n và không quan tâm c? th? làm SEO nh? th? nào, mong mu?n duy nh?t là lên top và b? ti?n thuê d?ch v? SEO mà không c?n hi?u h? làm th? nào, ?nh h??ng nh? th? nào t?i k?t qu? và th??ng hi?u v? lâu dài.

SEO vi?t t?t c?a t? Search Engine Optimazation là nh?ng k? thu?t tác ??ng lên website nh?m ??a website lên nh?ng v? trí ??u c?a công c? tìm ki?m ?? thu hút ???c click c?a nh?ng ng??i quan tâm t?i s?n ph?m, d?ch v? mà website b?n cung c?p ??ng th?i t?i ?u hóa chuy?n ??i nh?ng visitor vi?ng th?m website này tr? thành khách hàng ti?m n?ng c?a b?n. Xa h?n n?a v? khía c?nh Marketing thì SEO còn là m?t ph?n c?a chi?n l??c marketing nh?m qu?ng bá th??ng hi?u, s?n ph?m d?ch v? t?i ng??i dùng trên công c? tìm ki?m, t?ng c? h?i ti?p xúc v?i khách hàng ti?m n?ng so v?i ??i th? c?nh tranh.

Ch?c h?n b?n c?ng bi?t cho dù ngành ngh? l?nh v?c kinh doanh c?a b?n là gì ?i ch?ng n?a, b?n c?ng ??u có nh?ng ??i th? c?nh tranh. V?i kinh doanh ngoài ??i th?c b?n s? ph?i c?nh tranh v?i nhóm ??i th? trong khu v?c ??a bàn c?a mình còn trên th? tr??ng tr?c tuy?n con s? ??i th? c?nh tranh này còn nhi?u h?n th? n?a. S? phát tri?n c?a internet c?ng làm cho ??i th? trong ngành c?a b?n hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a website, c?a th??ng hi?u tr?c tuy?n chính vì th? b?n s? h?u website, ??i th? b?n c?ng có và có th? h? nhanh nh?y tìm hi?u SEO là gì tr??c c? b?n, làm cho l??ng ??i th? c?nh tranh tr?c tuy?n tr? nên ?a vùng mi?n, ?a qu?c gia và ?a ch?ng lo?i.

Nh? v?y trong m?t th? tr??ng c?nh tranh nh? trên internet, v?i vô vàn website cung c?p thông tin s?n ph?m d?ch v? làm sao ?? ng??i dùng có th? bi?t ??n website c?a b?n và tr? thành khách hàng? ?ó chính là nh? vào vi?c hi?u SEO là gì và t?m quan tr?ng c?a nó ?? t?n d?ng cho vi?c kinh doanh c?a mình. T?i ?u website cho Search Engine hay các công c? tìm ki?m tr?c tuy?n mà c? th? ? Vi?t Nam là Google.com.vn. M?i ng??i s? tìm nh?ng thông tin s?n ph?m d?ch v? h? c?n thông qua website google.com.vn v?i nh?ng keywords hay là nh?ng t? ho?c c?m t? khóa h? ngh? ??n. V?n ?? là c? h?i ?? b?n ???c ng??i tìm ki?m vi?ng th?m ch? có khi website c?a b?n xu?t hi?n trong top 10 v? trí ??u tiên c?a SERP (trang xu?t hi?n k?t qu? tìm ki?m c?a Google).

V?y làm sao ?? b?n xu?t hi?n ???c trong top 10 v? trí ??u triên trong m?t c?a Google? Gi?a b?n và hàng tr?m ??i th? c?nh tranh làm th? nào ?? b?n chen ???c 1 chân vào 1 trong 10 v? trí ??u tiên? Lúc này b?n ph?i nh? t?i SEO, các k? thu?t SEO s? giúp website c?a b?n tr? nên thân thi?n v?i công c? tìm ki?m giúp cho Search Engine d? dàng quét d? li?u, l?p ch? m?c website vào c? s? d? li?u c?a Google ??ng th?i phân tích ?ánh giá k?t qu? d?a trên các tiêu chí c?a h? ?? s?p x?p th? h?ng cho website. ?? tránh lan man quá r?ng có l? b?n s? nên tìm hi?u thêm v? c? ch? l?p ch? m?c website và ?ánh giá x?p h?ng c?a Google ?? có cái nhìn rõ h?n.

Nh? v?y b?n c?n hi?u khái quát r?ng SEO s? t?i ?u cho website c?a b?n tr? nên thân thi?n v?i công c? tìm ki?m và ?áp ?ng ?úng nhu c?u c?a ng??i dùng ?? có ???c th? h?ng cao và t?i ?a t? l? khách vi?ng th?m tr? thành khách mua hàng.

SEO có th? ???c chia thành 6 giai ?o?n sau:

1. Khách hàng tham kh?o ý ki?n

2. Nghiên c?u t? khóa

3. ?ánh giá trang web ?ánh giá yêu c?u ch?nh s?a

4. Chi?n l??c phát tri?n

5. Xây d?ng liên k?t b?n v?ng

6. Theo dõi, xem xét, ti?p t?c ?i?u ch?nh và s?a ??i chi?n l??c

L?i ích c?a d?ch v? SEO

1. T?ng s? l??ng các trang ???c li?t kê trên công c? tìm ki?m.

2. Ranking, th? h?ng cao c?a trang web.

3. Xây d?ng m?t hình ?nh, giá tr? th??ng hi?u.

4. T?ng ch?t l??ng c?a khách truy c?p.

5. T?ng s? l??ng khách truy c?p.

6. T?ng doanh s? bán hàng.

7. T?ng kh? n?ng c?nh tranh và ?? tin t??ng.

Các l?i ích và gi?i pháp SEO c?a công ty Vi?t SEO ??i v?i khách hàng:

1. Chu?n SEO – chi?n l??c SEO theo chu?n có ngh?a là không gi?ng nh? qu?ng bá spam, Vi?t SEO không làm b?t c? ph??ng pháp SEO d?n ??n trang web c?a b?n b? ph?t ho?c th?m chí b? c?m b?i các công c? tìm ki?m.

2. Liên k?t b?n v?ng. M?i liên k?t Vi?t SEO t?o ra cho b?n là  th?c s? b?n v?ng. Không gi?ng nh? m?t s? nhóm, công ty SEO dùng th? thu?t “cho thuê” liên k?t vì v?y n?u b?n ng?ng các d?ch v? mà b?n ?ã làm s? m?t t?t c? m?i th? ???c xây d?ng, t?t c? nh?ng gì Vi?t SEO làm là b?n v?ng.

3. Liên k?t n?n t?ng cho b?n website. Vi?t SEO xây d?ng m?t “n?n t?ng” m?ng xoay quanh các tính web ???c t?o ra ?? t?ng c??ng các chi?n l??c c?t lõi / liên k?t mà còn ?? xây d?ng m?t môi tr??ng liên k?t v?i l?i ích lâu dài cho website c?a b?n.

4. K?t h?p c?a các lo?i liên k?t ?a d?ng và s? l??ng l?n. Các công c? tìm ki?m mu?n nhìn th?y s? t? nhiên c?a các lo?i liên k?t, ?ó là lý do t?i sao các liên k?t ???c t?o ra r?t ?a d?ng.

5. H?p ??ng rõ ràng, l?i ích luôn h??ng v? phía khách hàng, khi b?n nhìn th?y k?t qu? Vi?t SEO ??t ???c, b?n s? th?y giá tr? d?ch v? SEO c?a Vi?t SEO cung c?p.

6. Báo cáo x?p h?ng hàng tháng. Hàng tháng, b?n s? nh?n ???c m?t báo cáo trên b?ng x?p h?ng hi?n t?i c?a m?i t? khóa c?a b?n trong công c? tìm ki?m  Google.

7. Nhi?u ?i?u kho?n ??m b?o cho d?ch v? SEO – xin vui lòng liên h?, m?i ?i?u kho?n, ??m b?o ?ã bao g?m trong h?p ??ng.

8. ?i?u cu?i cùng, nh?ng quan tr?ng nh?t trong quan ?i?m c?a Vi?t SEO, là m?t ni?m ?am mê th?c s? và cam k?t ?? thành công SEO c?a b?n.
 Bài vi?t liên quan