T?i sao b?n c?n d?ch v? SEO?
Ngày ??ng: 02/12/2014

Có l? câu h?i không liên quan nhi?u. Nh?ng tr??c tiên mình xin ???c h?i b?n ?ang ??t trình duy?t nào làm trình duy?t ti?m ki?m m?c ??nh? V?i câu h?i này mình xin kh?ng ??nh t?i 80-90% là các b?n dùng Google làm trình duy?t tìm ki?m m?c ??nh. Và hàng ngày có hàng tri?u ng??i s? d?ng các công c? tìm ki?m Search Engines ?? tìm ki?m v? các s?n ph?m, d?ch v?, t? khóa mà h? quan tâm và c?n thêm các thông tin. V?i hàng t? website ?ang t?n t?i thì làm sao website c?a b?n có th? xu?t hi?n ???c trên nh?ng v? trí trang ??u theo k?t qu? tr? v? c?a Google. Ch?c ch?n m?t ?i?u r?ng b?n s? không kéo xu?ng d??i ?? sang trang 2 trang 3 r?i t?i trang 5,6 thì hi?m hoi l?m. Ngay nh? v?i tôi ch? d?ng ? trang 3 ?ã là quá ?? r?i. V?y b?n c?n làm gì? Câu tr? l?i là b?n c?n ph?i seo website c?a b?n lên top Google b?ng vi?c b?n t? seo ho?c s? d?ng t?i d?ch v? seo c?a VietSeo.

Seo lên top Google! V?y Seo là gì? Nó ??n gi?n là vi?c b?n ph? làm sao cho website b?n lên ???c top Google l?t vào k?t qu? tr? v? trên trang nh?t, v?i k?t qu? ???c ?u tiên và ?ánh giá cao nh?t. 

Gi? chúng ta s? tr? l?i T?i sao c?n ph?i Seo website?

Gi? ?ây, ?? có m?t website chuyên nghi?p không ph?i là m?t chuy?n khó. N?u nh? cách ?ây vài n?m v? tr??c b?n m?t vài tri?u vn? ?? có m?t website hoàn ch?nh thì nay v?i các công ty thi?t k? website m?c lên ch? c?n b? ra m?t ho?c hai tri?u vn? là b?n có th? có ngay m?t website chuyên nghi?p b?t m?t mà l?i chu?n seo. Nh?ng website ?ã có r?i b?n c?n ph?i ??y nó lên ??ng top c?a google. ?? làm ?i?u ?ó b?n c?n ph?i seo website

Seo website là t?p h?p các ph??ng pháp nâng cao th? h?ng t? nhiên website c?a b?n trong các trang k?t qu? c?a các công c? tìm ki?m . ? ?ây mình m?c ??nh nói v? Google ?ã tr? thành công c? tìm ki?m không th? thi?u v?i nh?ng ng??i dùng internet. Và theo s? li?u t? các ngu?n th?ng kê có t?i 91% ng??i dùng internet Vi?t Nam dùng Google làm công c? tìm ki?m. Seo ?ang trong th?i k? lên d?c và n?u b?n b? qua b?n ?ã,?ang và s? ?ánh m?t ?i m?t l??ng l?n khách hàng vào tay ??i th? c?nh tranh khác c?a b?n. B?i vì ??i th? c?a b?n ?ang seo ??y.

Có m?t câu có th? tr? l?i cho câu h?i t?i sao c?n ph?i seo website nh? này:”N?u khách hàng không tìm th?y b?n, h? s? tìm th?y ??i th? c?a b?n

 Seo website s? giúp cho website c?a b?n tr? thành c?a hàng tr?c tuy?n ?ông khách h?n bao gi? h?t. B?n ??u t? chi phí cho vi?c thi?t k? website ??p m?t hoành tráng, nh?ng hàng ngày ch? có vài ng??i lèo tèo ghé qua website c?a b?n  thì không khác gì b?n m? c?a hàng trong m?t cái h?mHướng dẫn DJing sốc ít ng??i qua l?i nh? v?y qu? là vô ngh?a, hàng bán ???c r?t ít không mang l?i doanh thu nh? v?y tri phí ??u t? kia coi nh? vô ngh?a.

Seo website s? làm t?ng ch?t l??ng s? l??ng khách truy c?p vào website c?a b?n nâng cao th? h?ng x?p h?ng website trên k?t qu? tìm ki?m ???c tr? v? t? các công c? tìm ki?m. Bên c?nh ?ó Seo websiteHướng dẫn DJing sốc s? giúp cho b?n nâng cao hình ?nh và giá tr? th??ng hi?u ???c nâng cao ??ng th?i t?ng kh? n?ng c?nh tranh c?ng nh? ?? tin c?y cho khách hàng.Bài vi?t liên quan