CEO Facebook gi?i thích ly do b?t ng??i dùng t?i Messenger
Ngày ??ng: 02/12/2014

Theo Mark Zuckerberg, ?ng d?ng Facebook chính ch? có nhi?m v? là News Feed, nhu c?u nh?n tin ?ang ngày càng nhi?u, và ng??i dùng c?n t?i m?t ?ng d?ng chuyên cho vi?c ?ó.

 

Mark Zuckerberg - Giám ??c ?i?u hành Facebook, m?i ?ây ?ã có m?t cu?c h?i ?áp nh?m tr? l?i m?i th?c m?c c?a ng??i dùng v? m?ng xã h?i này. Khi ???c h?i vì sao Facebook lo?i b? tính n?ng chat ra kh?i ?ng d?ng chính, b?t ng??i dùng ph?i t?i v? ?ng d?ng chat riêng là Messenger, Zuckerberg ?ã tr? l?i nh? sau:

"C?m ?n các b?n ?ã h?i nh?ng câu khó, nó giúp chúng ta tr? nên trung th?c. Vi?c yêu c?u t?t c? ng??i dùng Facebook t?i v? m?t ?ng d?ng m?i qu? là m?t ?òi h?i l?n, tuy nhiên chúng tôi v?n yêu c?u ph?i t?i Messenger b?i ?ó là cách ?? giúp ng??i dùng có ???c m?t tr?i nghi?m t?t h?n. Nh?n tin ?ang ngày càng tr? nên quan tr?ng. Ngoài ra, chúng tôi ngh? r?ng trên di ??ng, m?i ?ng d?ng ch? có th? t?p trung vào m?t công vi?c duy nh?t. Và công vi?c chính c?a ?ng d?ng Facebook là News Feed.

Nhu c?u nh?n tin ?ang ngày càng nhi?u h?n. M?i ngày có t?i 10 t? tin nh?n ???c g?i ?i. Tuy nhiên, trên Facebook, b?n s? ph?i ??i ?ng d?ng load xong, r?i chuy?n qua tab chat riêng. N?u gi? s? m?t ngày b?n nh?n tin 15 l?n, b?n s? m?t r?t nhi?u th?i gian. Trong khi ?ó chúng tôi nh?n th?y r?ng các ?ng d?ng nh?n tin hàng ??u hi?n nay là các ?ng d?ng ch? chuyên làm vi?c này, v?i t?c ?? t?i cao.

Nh?n tin là m?t trong s? ít nh?ng vi?c mà ng??i dùng làm nhi?u h?n so v?i truy c?p m?ng xã h?i. ? m?t vài n??c, 85% ng??i dân dùng Facebook, nh?ng s? ng??i dùng SMS ho?c d?ch v? nh?n tin còn l?n h?n th?, lên ??n 95%. Vi?c b?t ph?i t?i v? m?t ?ng d?ng m?i tuy có gây ra khó ch?u trong th?i gian ??u nh?ng v? lâu dài s? giúp ph?c v? ng??i dùng t?t h?n.

Chúng tôi không ??a ra các tùy ch?n ?? cho phép ng??i dùng có th? t?i v? ho?c không, b?i nh?ng gì chúng tôi ?ang c? g?ng làm là xây d?ng m?t d?ch v? t?t cho t?t c? m?i ng??i. Do Messenger nhanh h?n, ch?c n?ng t?p trung h?n, nên ph?n h?i c?a b?n v?i tin nh?n c?ng s? nhanh h?n. N?u nh? ng??i ??i tho?i kia không dùng Messenger, ph?n h?i c?a ng??i ?ó s? ch?m h?n, t?o nên s? không ??ng nh?t".

H?i tháng Tám, Facebook ép bu?c ng??i dùng di ??ng ph?i t?i v? ?ng d?ng riêng Messenger ?? chat v?i b?n bè trên Facebook c?a mình. Ch?c n?ng chat ngay bên trong ?ng d?ng Facebook chính b? lo?i b?. ?i?u này khi?n nhi?u ng??i t? ra khó ch?u, th? hi?n qua vi?c ?ng d?ng này dù ??ng ??u b?ng x?p h?ng v? l??t t?i, nh?ng ch? nh?n ???c ?ánh giá "1 sao" trên App Store.Bài vi?t liên quan