Các nhà khoa h?c tìm ra cách thay ??i b? gen ? ng??i
Ngày ??ng: 02/12/2014

Nhà di truy?n h?c David Liu c?a ??i h?c Harvard cùng nhóm nghiên c?u c?a mình ?ang phát tri?n m?t k? thu?t m?i, s? d?ng các protein chuyên bi?t ?? ch?nh s?a b? gen c?a các loài ??ng v?t s?ng.

Hướng dẫn DJing sốcNhà di truy?n h?c David Liu c?a ??i h?c Harvard cùng nhóm nghiên c?u c?a mình ?ang phát tri?n m?t k? thu?t m?i, s? d?ng các protein chuyên bi?t ?? ch?nh s?a b? gen c?a các loài ??ng v?t s?ng. V?i ph??ng pháp m?i này, các nhà khoa h?c có th? thay th? các gen gây b?nh và thay th? b?ng các gen kh?e m?nh nh?m ?i?u tr? nh?ng c?n b?nh di truy?n khó ch?a.

Theo ông Liu “Các lo?i thu?c dùng ?? ch?a các b?nh di truy?n hi?n nay không th? ch?a tr? t?n g?c r?. Ph??ng pháp m?i mà chúng tôi ?ang nghiên c?u không ph?i là m?t lo?i thu?c, mà ?ó là ph??ng pháp x? lý nh?ng tác nhân có th? gây b?nh tr??c khi chúng phát tác. Tuy nhiên ph??ng pháp ch?nh s?a b? gen b?ng các protein v?n còn nh?ng khó kh?n do các t? báo không ch?p nh?n chúng m?t cách t? nhiên mà s? tìm cách ?ào th?i”.

Hướng dẫn DJing sốcPh??ng pháp bi?n ??i gen tr??c ?ó ?ã t?ng ???c các nhà khoa h?c th? nghi?m v?i ph??ng pháp ??a các protein vào t? bào thông qua các lipid cation. Tuy nhiên ph??ng pháp c? có ?i?m h?n ch? do sau khi ??a vào trong t? bào, các lipid cation này b? bao b?c b?i m?t endosomes, ch? ?? t? b?o v? c?a t? bào và khi?n các protein này b? m?c k?t.

Hướng dẫn DJing sốcTrong khi ?ó, ph??ng pháp m?i có cách ti?p c?n t? bào khác, các protein ti?p c?n t? bào bên trong m?t liposome. ?i?m khác bi?t chính là các liposome sau khi ?i vào t? bào s? hòa l?n v?i endosomes khi?n cho protein ???c gi?i phóng.

Hướng dẫn DJing sốcCác protein này c?ng ch? ho?t ??ng trong m?t kho?ng th?i gian ng?n. Giúp gi?m thi?u nguy c? khi?n chúng ti?p t?c làm thay ??i b? gen d?n ??n nh?ng ??t bi?n x?u ngoài mong ??i.

V?i ph??ng pháp m?i này, các nhà khoa h?c s? m? ra m?t ??t phá m?i trong y h?c, khi mà con ng??i có th? ch?nh s?a b? gen c?a chính mình và thay th? nh?ng gen ??t bi?n x?u gây b?nh t?t b?ng nh?ng gen kh?e m?nh. Các nhà khoa h?c c?ng cho bi?t ph??ng pháp ch?nh s?a b? gen này v?n còn g?p r?t nhi?u khó kh?n, vì khi m?t c? th? phát tri?n h?n v?i r?t r?t nhi?u t? bào, s? r?t khó kh?n ?? th?c hi?n vi?c thay ??i.Bài vi?t liên quan