Ng??i khai sinh Android b?t ng? r?i Google
Ngày ??ng: 02/12/2014

Google b?t ng? thông báo r?ng Andy Rubin, ng??i ch?u trách nhi?m phát tri?n Android, s? r?i kh?i công ty trong th?i gian t?i.

Trong trong email g?i cho t? Wall Street Journal, Google cho bi?t Rubin s? m? công ty h? tr? các d? án kh?i nghi?p (startup) liên quan ??n s?n ph?m công ngh? ph?n c?ng. Google c?ng cho bi?t James Kuffner, m?t nhà khoa h?c nghiên c?u t?i Google và là thành viên trong nhóm robotic, s? là ng??i thay th? v? trí c?a Rubin.

Hướng dẫn DJing sốcRubin tr? thành ng??i c?a Google vào n?m 2005 khi hãng kh?ng l? tìm ki?m này mua l?i công ty kh?i nghi?p c?a ông lúc ?ó s? h?u Android. Lúc m?i gia nh?p Google, Android ch? là ý t??ng. Nh?ng ??n th?i ?i?m Andy Rubin ng?ng tham gia ?i?u hành m?ng Android ? Google vào tháng 3/2013 thì Android ?ã tr? thành n?n t?ng di ??ng th?ng tr? th? tr??ng smartphone. H?u h?t các hãng s?n xu?t ?i?n tho?i ??u tham gia s?n xu?t ?i?n tho?i ch?y h? ?i?u hành di ??ng c?a Google.

Hướng dẫn DJing sốcNg??i thay th? Rubin qu?n lý b? ph?n Android là Sundar Pichai, giám ??c m?ng trình duy?t và các ?ng d?ng c?a Google. Sundar Pichai c?ng v?a ???c b? nhi?m làm lãnh ??o h?u h?t các b? ph?n quan tr?ng c?a Google, góp ph?n ??a m?ng ph?n m?m ?i?n tho?i di ??ng, m?ng ?ng d?ng và trình duy?t Chrome vào chung m?t mái nhà.Bài vi?t liên quan