Th? gi?i v??t qua ng??ng 1 t? website
Ngày ??ng: 02/12/2014

Th? gi?i ?ã v??t qua cái ng??ng 1 t? website vào tháng 9-2014. ?ó là ??c tính c?a Internet Live Stats d?a theo tính hình dao ??ng hàng tháng trong vi?c ??m các website s?ng và ch?t.

Hướng dẫn DJing sốcWebsite ??u tiên trong l?ch s? th? gi?i ?ã ???c ??ng ký vào ngày 7-8-1991.

?ó là website World Wide Web Project c?a Berners-Lee, nhà khoa h?c máy tính Anh ???c coi là cha ?? c?a giao th?c web. M?t n?m sau, có thêm 9 website n?a xu?t hi?n.

Hướng dẫn DJing sốcVào n?m 1993, th? gi?i có 130 website và h?n 14 tri?u ng??i dùng Internet. S? website v??t qua ng??ng 1 tri?u vào n?m 1997, lúc ?ó có h?n 120 tri?u ng??i dùng Internet.

N?m 2007, s? website v??t qua ng??ng 100 tri?u, trong khi s? l??ng ng??i dùng Internet ?ã v??t qua ng??ng 1 t? h?i n?m 2005.

Vào tháng 6-2013, th? gi?i có h?n 672 tri?u website và 2,7 t? ng??i dùng Internet.

Hướng dẫn DJing sốcTheo th?ng kê c?a d?ch v? x?p h?ng website Alexa vào tháng 6-2014, Top 10 website có s? l??ng ng??i truy c?p ?ông nh?t th? gi?i l?n l??t là Google, Facebook, YouTube, Yahoo!, Baidu, Wikipedia, Tencent QQ, Taobao, Twitter, và Windows Live.Bài vi?t liên quan