Vì sao Google ph?ng v?n kh?ng quá 30 phút?
Ngày ??ng: 02/12/2014

Trong cu?n sách mang tên "How Google Works" ch? t?ch Google Eric Schmidt và c?u phó ch? t?ch s?n ph?m Jonathan Rosenberg ?ã chia s? ít nhi?u v? phong cách ph?ng v?n c?a Google khi ki?m tim nhân viên m?i. Theo ?ó, các cu?c ph?ng v?n c?a Google s? không kéo dài quá 30 phút. ?i?u này là ?? ??m b?o cho cu?c nói chuy?n gi?a nhà tuy?n d?ng và ?ng viên tr? nên ý ngh?a và quan tr?ng h?n vì không có th?i gian cho nh?ng câu nói vô ngh?a.

2 ng??i c?ng cho r?ng Google có th? t? ch?c nhi?u cu?c ph?ng v?n cho m?t ?ng viên n?u c?m th?y c?n thi?t. H?n th? n?a ?? ??m b?o tính hi?u qu?, cu?c ph?ng v?n c?ng s? ???c theo dõi b?i m?t ??i. 2 tác gi? này còn cho bi?t, h? ?ã t?ng ph?ng v?n m?t ?ng viên trên 30 l?n, nh?ng v?n không th? quy?t ??nh thuê anh ta hay không.

Các tác gi? c?ng nh?n th?y r?ng, sau m?t cu?c ph?ng v?n, ng??i ph?ng v?n ?ã s?n sàng ??a ra quy?t ??nh trong kho?ng 75% th?i gian ph?ng v?n. Kh? n?ng ra quy?t ??nh d?n d?n t?ng lên 85% sau 4 cu?c ph?ng v?n tr??c khi ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng. Chính vì lý do này, h? quy?t ??nh gi?i h?n các cu?c ph?ng v?n ??n con s? 5 mà không ph? thu?c vào t?m quan tr?ng c?a v? trí tuy?n d?ng.

Hướng dẫn DJing sốcTrong cu?n sách c?a mình các tác gi? c?ng ?ã ??a ra l?i khuyên ??i v?i nhà tuy?n d?ng r?ng hãy ??ng trên quan ?i?m c?a ng??i ???c ph?ng v?n ?? có cái nhìn ?a chi?u và sâu s?c h?n cho ng??i mà mình s? quy?t ??nh có nên thuê hay không.Bài vi?t liên quan