10 cau h?i "ng?" nh?t ???c tìm ki?m nhi?u trên Google
Ngày ??ng: 02/12/2014

Công ty SEO c?a Úc – SearchFactory ?ã ti?t l? nh?ng câu h?i mà r?t nhi?u ng??i liên t?c h?i Google hàng tháng. D??i ?ây là nh?ng câu h?i ng? ng?n nh?t nh?ng l?i có l??t tìm ki?m trung bình m?i tháng r?t cao trong Google.

“Làm th? nào ?? con mèo c?a tôi yêu tôi?” – câu h?i t??ng "v? v?n" này có ??n 390 nghìn l??t tìm ki?m. Tuy nhiên, n?u c? loay hoay v?i tình yêu c?a m?t con mèo, r?t có th? b?n s? mãi mãi ? trong tình c?nh “Forever Alone” (Tr?m n?m cô ??n)!

Hướng dẫn DJing sốc“Lady Gaga có ph?i là ?àn ông không?” - không ph?i ng?u nhiên mà có t?i 18,1 nghìn l??t tìm ki?m câu h?i này v? Lady Gaga trên Google m?i tháng. Có ng??i cho r?ng vì Lady Gaga "c?i tr?n" nhi?u quá, nên ng??i ta nghi ng? cô ?y là ... ?àn ông. Song song v?i câu h?i này là t? khóa tìm ki?m "Lady Gaga naked" (Lady Gaga ? tru?ng) v?i 135 ngàn l??t tìm ki?m.

Hướng dẫn DJing sốcLàm th? nào ?? r? b?n trai ?i ch?i?” – 14,8 nghìn l??t tìm ki?m và “Làm th? nào hàn g?n m?t trái tim tan v??” – 9,9 nghìn l??t tìm ki?m.

Nh?ng con s? th?ng kê này ???c ??a ra ch? m?t tu?n tr??c ngày L? Tình yêu. D??ng nh? các cô gái có v? r?t b?i r?i khi ph?i ng? l?i v?i m?t chàng trai thì ph?i.

“Làm th? nào ?? ngo?i tình?” – 5,4 nghìn l??t tìm ki?m và “T?i sao tôi l?i k?t hôn?” – 40,5 nghìn l??t tìm ki?m. ?ây qu? là hai câu h?i làm r?t nhi?u ng??i ph?i b?n kho?n. N?u b?n gõ t? khóa "T?i sao tôi l?i k?t hôn" b?ng Ti?ng Vi?t trên Google thì b?n c?ng thu ???c kho?ng 581.000 k?t qu?. M?t con s? ?n t??ng ph?i không?

Hướng dẫn DJing sốc“Làm sao ?? trúng x? s??” – 40,5 nghìn l??t tìm ki?m. “Tôi ghét công vi?c c?a mình.” - 22 nghìn l??t tìm ki?m. N?u m?i l?n b?n phàn nàn v? công vi?c c?a mình b?n có thêm 1 ?ô-la, ch?c ch?n b?n s? v?n làm công vi?c ?ó vì b?n v?n ?ang ti?p t?c phàn nàn v? công vi?c c?a mình.

“S? d?ng Google nh? th? nào?” – 1 nghìn l??t

“Làm th? nào ?? tôi tìm ki?m th? gì ?ó b?ng Google?” – 4,4 nghìn l??t

Hàng tháng có ??n 4,4 nghìn l??t ng??i h?c cách s? d?ng Google b?ng cách... tìm ki?m trên Google.

“Ông già Noel có th?t không?” – 60,5 nghìn l??t tìm ki?m

"T?i sao ?àn ông l?i có núm vú?” – 18 nghìn l??t. Câu h?i này c?ng gi?ng nh? câu h?i t?i sao ph? n? l?i s?n móng tay; d? nhiên là nh?ng th? này ch? ?? trang trí mà thôi.Bài vi?t liên quan