Phát hi?n ngu?n g?c s? s?ng trên sao ch?i
Ngày ??ng: 02/12/2014

Tàu ?? b? Philae ?ã ?áp xu?ng sao ch?i 67P/Churyumov–Gerasimenko sau hành trình kéo dài 10 n?m trong không gian. S? m?nh c?a con tàu này là làm sáng t? quá trình hình thành c?a các hành tinh và s? s?ng.

Trung tâm hàng không v? tr? ??c (DLR) cho bi?t thi?t b? phân tích khí COSAC trên tàu Philae ?ã ‘ng?i’ b?u khí quy?n và phát hi?n nh?ng phân t? h?u c? ??u tiên, sau khi ?áp xu?ng b? m?t sao ch?i 67P/Churyumov–Gerasimenko.

Các nhà khoa h?c ng??i ??c cho bi?t nh?ng phân t? h?u c? ???c phát hi?n ch?a thành ph?n carbon là c? s? cho s? s?ng trên Trái ??t. Tuy nhiên, h? ch?a rõ li?u phân t? h?u c? có ch?a các h?p ch?t ph?c t?p ?? t?o thành protein hay không.

Tàu ?? b? Philae c?ng ti?n hành khoan vào b? m?t sao ch?i 67P/Churyumov–Gerasimenko ?? tìm ki?m phân t? h?u c?, nh?ng ch?a rõ li?u nh?ng m?u này ?ã ???c chuy?n t?i thi?t b? COSAC ?? phân tích hay ch?a.

Tàu Philae c?ng có thi?t b? MUPUS ???c s? d?ng ?? ?o các ??c tính nhi?t ?? và ?? dày c?a b? m?t sao ch?i. Thi?t b? này cho th?y b? sao ch?i 67P/Churyumov–Gerasimenko không m?m nh? các nhà khoa h?c ngh? tr??c ?ây.

Hướng dẫn DJing sốcDLR cho bi?t sau khi xuyên qua m?t l?p b?i dày kho?ng 10-20cm, thi?t b? c?m ?ng MUPUS ?ã ch?m ph?i m?t l?p v?t ch?t c?ng nh? b?ng.

“?ó là ?i?u b?t ng?. Chúng tôi không ngh? t?ng b? m?t sao ch?i c?ng nh? b?ng”, Tilman Spohn, ng??i ??ng ??u nhóm ?i?u khi?n thi?t b? MUPUS, cho bi?t.

Tàu ?? b? Philae ?ã k?t thúc s? m?nh kéo dài 57 gi? trên b? m?t sao ch?i 67P/Churyumov–Gerasimenko vào ngày 15/11 v?a qua. Tàu ?ã g?i d? li?u v? hàng lo?t các thí nghi?m v? Trái ??t tr??c khi h?t nhiên li?u.Bài vi?t liên quan