S? có LG G Flex 2 - phiên b?n cong hoàn m? t?i CES 2015
Ngày ??ng: 02/12/2014

Hướng dẫn DJing sốcM?i ?ây, theo nhi?u ngu?n tin uy tín, LG ???c cho là s? ti?p t?c tung ra chi?c LG G Flex màn hình cong - phiên b?n k? nhi?m t?i s? ki?n CES 2015 t? ngày 6-9 tháng 1 n?m sau t?i Las Vegas, M?. T??ng t? nh? chi?c G Flex, nhi?u kh? n?ng G Flex 2 s? v?n ???c trang b? màn hình cong P-OLED, kh? n?ng t? làm lành nh?ng v?t x??c nh? ho?c t? tr? v? nguyên tr?ng khi b? bi?n d?ng.

Tuy nhiên, các ngu?n tin c?ng kh?ng ??nh, phiên b?n k? nhi?m c?a G Flex s? s? h?u màn hình nh? h?n, có th? là 5,5 inch trong khi ?? phân gi?i có th? t?ng lên. Tr??c ?ó, chi?c smartphone cong ??u tiên c?a LG ???c trang b? màn hình 6 inch, ?? phân gi?i 720 x 1.280 pixel.

Ngoài ra, v?n ch?a có thêm nhi?u thông tin chi ti?t v? chi?c di ??ng th? h? m?i này, nh?ng ch?c ch?n G Flex 2 s? ch?y n?n t?ng Android 5.0 Lollipop sau khi lên k?.

Nhìn chung, sau khi Samsung tung ra chi?c Galaxy Note Edge, thì ?ây ???c xem là ??ng thái ?ánh ti?ng ??u tiên c?a LG, t??ng t? nh? khi chi?c Galaxy Round ?? s?c cùng G Flex vào n?m ngoái.Bài vi?t liên quan