LG c?ng b? CEO m?ng di ??ng m?i
Ngày ??ng: 02/12/2014

N?m 2014 này, trong khi ng??i ??ng h??ng Samsung g?p khó thì LG l?i ?ang trên ?à thành công v?i l?i nhu?n ??t m?c cao nh?t k? t? n?m 2010.

Hãng LG ?ã v?a m?i công b? CEO m?ng di ??ng m?i là Juno Cho nguyên là ch? t?ch kiêm giám ??c ?i?u hành LG Corp thay th? cho ông Park Jong-Seok, ng??i ?ang g?p v?n ?? v? s?c kh?e. Ông Juno Cho s? b?t ??u làm vi?c ? c??ng v? m?i t? ngày 1/12 còn ông Park Jong-Seok s? chuy?n sang làm giám ??c c? v?n công ngh? và tr? giúp cho tân t?ng giám ??c m?i.

Hướng dẫn DJing sốcÔng Juno Cho là ng??i có công l?n trong giai ?o?n thành công c?a LG vào nh?ng n?m 2005-2006 khi ??m nh?n ch?c v? ch? t?ch LG Electronics ? khu v?c B?c M?. Th?i ?i?m ?ó, LG ?ã tung ra th? tr??ng nhi?u s?n ph?m ?n khách nh? Chocolate Phone (n?m 2006) và g?t hái ???c nhi?u th?ng l?i to l?n. ? ?? tu?i ch? m?i ngoài 50, ông Juno Cho thu?c hàng lãnh ??o tr?, nhi?t huy?t và có phong cách lãnh ??o m?i trong hàng ng? quan ch?c c?p cao c?a LG. S? tr??ng v? marketing và bán hàng c?a ông Juno Cho h?a h?n giúp LG có th? ti?p t?c th?ng hoa trên th? tr??ng di ??ng.

N?m 2014 này, trong khi ng??i ??ng h??ng Samsung g?p khó thì LG l?i ?ang trên ?à thành công v?i l?i nhu?n ??t m?c cao nh?t k? t? n?m 2010.Bài vi?t liên quan