S?i ??ng th? tr??ng thanh lí ?? c? tr?c tuy?n
Ngày ??ng: 04/12/2014

Ti?t ki?m th?i gian, chi phí

Ch? Thu (25 tu?i, Hà N?i) mua chi?c ?i?n tho?i di ??ng m?i v? dùng ch?a ???c m?t tu?n thì l?i ???c t?ng m?t chi?c smartphone (?i?n tho?i thông minh) ch?t l??ng. Ch? Thu ??n ?o mãi, không bi?t “x? lý” ra sao v?i chi?c ?i?n tho?i di ??ng “th?a” v?a mua. Khi mang ra hàng thu mua ?i?n tho?i c?, h? ch? ch?p nh?n tr? m?t n?a ti?n so v?i giá lúc mua khi?n ch? Thu ti?c ??t ru?t, vì ?i?n tho?i còn m?i nguyên, m?i dùng ???c vài ngày.
?nh

Nghe theo l?i khuyên c?a b?n, ch? Thu mang lên di?n ?àn tr?c tuy?n rao bán và k?t qu? v??t ngoài s? mong ??i c?a ch?, b?i ng??i mua tr? giá ch? kém giá mua m?i vài tr?m nghìn ??ng. V?y là ng??i bán c?ng hài lòng, ng??i mua c?ng tho?i mái vì s? h?u chi?c ?i?n tho?i g?n nh? m?i v?i giá h?i.

Hướng dẫn DJing sốcC?ng b?i nhu c?u c?a bên bán và mua d? “g?p nhau” nh? v?y qua kênh tr?c tuy?n, nên các trang m?ng, di?n ?àn online h? tr? thanh lí ngày càng xôm t?. Ch? c?n ??ng món ?? mu?n thanh lí, ch?p ?nh th?c t?, chia s? s? ?i?n tho?i liên h? là ng??i bán ?ã có th? gi?i thi?u món ?? c?a mình t?i c?ng ??ng ng??i dùng tr?c tuy?n ?ông ??o, trong khi ng??i mua c?ng có nhi?u l?a ch?n tìm ki?m.

Bên c?nh nh?ng di?n ?àn m?ng xã h?i Facebook ph? bi?n c?ng là n?i có nh?ng “h?i” ???c l?p ra ?? chia s? các thông tin rao bán ?? thanh lí, tìm mua ?? c? c?a m?i ng??i.

Hướng dẫn DJing sốc“Mình th?y r?t thú v? khi phát hi?n ra r?ng n?u ch?u khó lùng tìm m?t chút thì mua ?? thanh lí v?a t?t, v?a ti?t ki?m. Mình ?ã mua ???c m?t chi?c t? ??ng qu?n áo khá ??p và ch?c ch?n v?i giá ch? 200.000 ??ng, mua TV ch?a t?i 500.000 ??ng, r?i c? t? l?nh, ?i?n tho?i n?a. Vì là ?? thanh lí c?a gia ?ình nên không lo ng?i chuy?n b? “lu?c” thành ph?n bên trong. Hình th?c mua bán này giúp mình ti?t ki?m khá nhi?u th?i gian, vì ch? c?n ng?i nhà v?i chi?c máy tính là có th? tham kh?o nhi?u m?t hàng có nhu c?u” - b?n Hùng v?a t?t nghi?p ??i h?c và ?ang làm ? m?t công ty t? nhân chia s?.

D? “s?p b?y” l?a ??o

R?t nhi?u món ?? thanh lí xu?t hi?n trên các di?n ?àn, website rao v?t, m?ng xã h?i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a bên bán, bên mua, t? thi?t b? di ??ng (smartphone, tablet), ?? ?i?n t? ?i?n l?nh (TV, máy gi?t, t? l?nh…) cho t?i gi??ng, t?, qu?n áo, giày dép, s?a b?t, xe máy…

Hướng dẫn DJing sốcTuy nhiên, l?i d?ng s? phong phú hàng hóa này, không ít c?a hàng ?? c? ?ã g?n mác thanh lí “?? không dùng c?a cá nhân” ?? rao bán.

Hướng dẫn DJing sốcAnh Hi?u - m?t ng??i có kinh nghi?m trong giao d?ch tr?c tuy?n - cho hay: “Tâm lí c?a ng??i tiêu dùng ph? thông là thích mua ?? c? c?a gia ?ình hay cá nhân. Nh?ng v?i d?ng ?? c? ? c?a hàng thì khác. Vì các c?a hàng có th? chuyên môn nên h? có th? “hô bi?n” nh?ng ?? c? h?ng thành dùng ???c, nh?ng ch? m?t th?i gian thôi, các linh ki?n kém ch?t l??ng thay th? ? trong b? h?ng thì b?ng b? ?i. Ng??i mua khó có th? t? xác minh ???c ch?t l??ng bên trong món ?? ? c?a hàng thanh lý”.

Hướng dẫn DJing sốcDo v?y, theo anh Hi?u, ?? tránh r?i vào “b?y” c?a các c?a hàng bán ?? c? núp danh “thanh lí cá nhân” trên các trang m?ng thì c?n ph?i theo dõi l?ch s? rao bán c?a ng??i ??ng, n?u th?y nh?ng ý ki?n ph?n h?i tiêu c?c thì nên tránh xa.

Công ngh? ngày càng hi?n ??i, vi?c mua bán tr?c tuy?n ?ang tr? nên ngày càng ph? bi?n, vì nó giúp ti?t ki?m th?i gian, ti?n b?c cho ng??i có nhu c?u. Song bên c?nh ?ó, ng??i tiêu dùng c?n t?nh táo tr??c nh?ng “chiêu” l?a ??o ?? tránh mua ph?i nh?ng m?t hàng không còn nhi?u giá tr? s? d?ng.Bài vi?t liên quan