Huawei: "Ch?ng ai ki?m ???c ti?n t? Windows Phone"
Ngày ??ng: 04/12/2014

Tr??c s? l?n m?nh không ng?ng c?a các ??i th? Android và iOS, n?n t?ng Windows Phone c?a Microsoft v?n ?ang g?p r?t nhi?u khó kh?n. Dù Microsoft ?ã cung c?p mi?n phí Windows Phone cho các ??i tác OEM, th? nh?ng ít nh?t cho t?i nay, l??ng ??i tác c?a Microsoft v?n là ch?a nhi?u.

Hướng dẫn DJing sốcHuawei - hãng smartphone m?i n?i ??n t? Trung Qu?c, m?i ?ây l?i "xát thêm mu?i" vào n?i ?au c?a Microsoft, khi ??a ra nh?n ??nh th?ng th?n: "Không ai ki?m ???c ti?n t? Windows Phone". Nh?n xét này ???c Giám ??c truy?n thông qu?c t? Joe Kelly c?a Huawei phát bi?u trên trang The Seattle Times.

Hướng dẫn DJing sốcTheo các th?ng kê c?a hãng nghiên c?u th? tr??ng IDC trong quý III/2014, th? ph?n Windows Phone hi?n chi?m kho?ng 2,9%, trong khi th? ph?n Android và iOS l?n l??t là 84,4% và 11,7%. T?ng s? thi?t b? Lumia - dòng smartphone ch? y?u ch?y Windows Phone - sau 3 n?m lên k? ch? ??t kho?ng 50 tri?u máy.

T?i Vi?t Nam, h? ?i?u hành c?a Microsoft có th? ph?n khá t?t, tuy nhiên thành tích này ch? y?u nh? vào các smartphone giá r? nh? Lumia 520, Lumia 525. ??ng th?i, vi?c ng??i dùng l?a ch?n Windows Phone m?t ph?n l?n là nh? vào Nokia - ??i tác chính s?n xu?t ?i?n tho?i ch?y h? ?i?u hành c?a Microsoft. Th??ng hi?u ??n t? Ph?n Lan này v?n ?ã ???c ng??i Vi?t yêu thích t? lâu.

Tuy nhiên, gi? ?ây khi Nokia ?ã bán m?ng Thi?t b? và D?ch v? cho chính Microsoft, th??ng hi?u này s? d?n bi?n m?t trong t??ng lai và nhi?u kh? n?ng ?i?u này s? ?nh h??ng t?i quy?t ??nh mua ?i?n tho?i c?a ng??i dùng.

Microsoft c?ng ?ang n? l?c ?? c?i thi?n tình hình. Ngoài vi?c mi?n phí h? ?i?u hành cho ??i tác s?n xu?t ph?n c?ng, h? c?ng ra m?t m?t c?ng thông tin ??i tác ph?n c?ng, cho phép các nhà s?n xu?t nh?, c?a hàng, nhà m?ng, h?p tác ?? phát tri?n các smartphone Windows Phone nhãn tr?ng (white-label - ?i?n tho?i có logo c?a nhà m?ng nh?ng trên th?c t? máy s? do m?t công ty khác s?n xu?t) v?i c?u hình và giá bán th?p.

Hãng c?ng h?p tác v?i nhi?u công ty Trung Qu?c nh? Foxconn, Lenovo, Longcheer, và ZTE... h?i ??u n?m, và Huawei có v? s? là ??i tác ??u tiên quy?t ??nh ng?ng s?n xu?t thi?t b? ch?y h? ?i?u hành c?a hãng ph?n m?m M?.Bài vi?t liên quan