C? dan m?ng ?ng h? taxi Uber
Ngày ??ng: 04/12/2014

Ngay l?p t?c, ?ã có nhi?u ý ki?n ??ng tình ???c c?ng ??ng m?ng xã h?i ??a ra, chung quy ?? ngh? các c? quan ch?c n?ng nên có cái nhìn khách quan nghiêm túc h?n tr??c 1 hình th?c d?ch v? m?i m? c?a xã h?i, thay vì ch? ng?n c?m và x? ph?t.

Di?n ti?n này ???c coi là “??ng thái ph?n ?ng” c?a c?ng ??ng c? dân m?ng, ? vai trò nh?ng ng??i tiêu dùng ?ang c?n ???c ti?p c?n các lo?i hình và ph??ng ti?n d?ch v? công c?ng tích c?c, hi?u qu? h?n trong cu?c s?ng.

Theo h?, taxi Uber là 1 lo?i hình m?i, nên ???c nghiên c?u ?? có chính sách qu?n lí h?u hi?u, b?o ??m các yêu c?u qu?n lí Nhà n??c và an toàn v?n t?i hành khách, ch? không nên nh?t m?c nhìn nh?n ? góc c?nh tiêu c?c.

Trong bài phân tích do nhóm ng??i t? ch?c lo?i hình d?ch v? này t?i TP.HCM ??a ra, taxi Uber ???c ch? rõ v?i 5 ??c ?i?m tích c?c. ?ó là tiêu chí An toàn luôn ???c ??t ra v?i các ph??ng ti?n ôtô ??ng kí tham gia vào mô hình; tiêu chí ?ng d?ng công ngh? trong v?n hành d?ch v? nh?m b?o ??m các nguyên t?c v?n t?i ?ã ???c c?p phép và ???c cho phép; tiêu chí hi?u qu? h?n v? bài toán kinh t? khi v?n d?ng th?i gian r?i trong l?u hành c?a các ph??ng ti?n ?? ch? hành khách; tiêu chí hi?u su?t v?n t?i khi ng??i dùng có th? tìm th?y ph??ng ti?n c?n thi?t ? c? lí ng?n nh?t v?i chi phí th?p nh?t; và tiêu chí c?nh tranh vì Uber c?ng là 1 lo?i hình v?n t?i ho?t ??ng trên ???ng ph?.

Theo ?ánh giá c?a nh?ng ng??i ?ã dùng d?ch v? này, Uber nh? t?n d?ng m?i quan h? n?i k?t gi?a nh?ng ng??i lái xe ôtô v?i ng??i dùng c?n d?ch v? taxi, thông qua 1 t?ng ?ài “online” và các ph??ng ti?n vi?n thông, ?? b?o ??m vi?c di chuy?n c?a ng??i dùng ??t hi?u qu? nhanh nh?t, ti?t ki?m nh?t.

Hướng dẫn DJing sốcThay vì c?n ch? ??i n?i k?t v?i 1 t?ng ?ài taxi truy?n th?ng, ??i xe taxi và có khi v??ng b?y “taxi dù”, nh?ng ng??i dùng d?ch v? taxi Uber s? g?i ???c nh?ng chi?c xe trong nhóm d?ch v? t?i c? li g?n, và ???c b?o ??m chuyên ch? nhanh h?n.

H??ng khai thác d?ch v? nh? v?y, ???c c?ng ??ng m?ng ?ánh giá là hi?u qu? và ti?n b?, t?t h?n nh?ng lo?i hình v?n t?i công c?ng ?ã có lâu nay.

Hướng dẫn DJing sốcDo ?ó, thái ?? c?a nhi?u ng??i dùng, là s?n sàng ?ng h? mô hình này.

Ba ?i?u c?n làm nghiêm

Tuy nhiên, 1 cách khách quan, các ý ki?n tranh lu?n c?a c? dân m?ng c?ng ?? ngh? các c? quan ch?c n?ng nên ph?i h?p các nhóm t? ch?c d?ch v? và c? các lái xe ôtô t?i TP.HCM nghiên c?u k? 3 ?i?u m?u ch?t.

Th? nh?t, d?ch v? taxi Uber là m?i, và ?i?u ?ó c?n ??ng ngh?a v?i công tác theo dõi, qu?n lí lo?i hình này t? c? quan ch?c n?ng s? v?n hành nh? th? nào. Các kho?n thu nh?p c?a lái xe, m?c c??c phí, các yêu c?u chi phí b?o hi?m… s? là nh?ng ?i?u c?n làm rõ, minh b?ch gi?a t? ch?c d?ch v? này v?i các c? quan qu?n lí, b?o ??m ch?ng th?t thu thu?, tránh gian l?n th??ng m?i…

Hướng dẫn DJing sốc Th? hai, taxi Uber t?o nên s?c c?nh tranh gi?a các lo?i hình ph??ng ti?n công c?ng v?i nhau, nh?ng ?i?u này có ??ng ngh?a v?i vi?c các xe ôtô ??ng kí v?n t?i Uber là ?ã ???c phép hay ch?a. N?u tài x? là ng??i làm thuê, t? ý ??ng kí tham gia d?ch v? này trong khi ch? xe không ???c bi?t và không ??ng tình, thì d?ch v? có ???c h?p pháp không ? C?n có nh?ng quy ??nh rõ ràng v? b? nh?n d?ng th??ng hi?u taxi Uber cho ng??i dùng d? bi?t, các lái xe ch?p hành và c? ng??i ch? s? h?u các ph??ng ti?n c?ng ph?i công nh?n.

Th? ba, lo?i hình v?n t?i này m?i m? t?i TP.HCM c?ng nh? t?i Vi?t Nam, ch? y?u khai thác hi?u su?t ho?t ??ng c?a các ph??ng ti?n ôtô trên ???ng ph?, h? tr? lái xe có thêm thu nh?p, t?n d?ng th?i gian rãnh r?i ?? ho?t ??ng thêm.

Có ?i?u, li?u theo ?ó, tình tr?ng l?u l??ng xe c? quá t?i t?i TP.HCM có t?ng lên hay không, câu h?i này c?n tr? l?i minh b?ch và ph?i có kh?o c?u nghiêm túc.

Hướng dẫn DJing sốcH?n n?a, 1 d?ng tâm lí “tr??ng gi? h?c làm sang” ?ã n?y sinh t? d?ch v? này, t? góc c?nh th? hi?u c?a nhi?u ng??i tr? tu?i, cho r?ng “dùng Uber có th? ng?i các xe ôtô ??i m?i, sang ch?nh v?i giá r?”, th?m chí có c? xe… công v?.

Hướng dẫn DJing sốcCách l?p lu?n nh? v?y v? d?ch v? Uber c?n ph?i ???c ??nh v? l?i rõ ràng, m?i t?o ra ???c d? lu?n tích c?c v?i lo?i hình v?n t?i này.

Rõ ràng n?u x? lí t?t 3 ?i?u m?u ch?t k? trên, các c? quan ch?c n?ng và nhóm t? ch?c d?ch v? t?i TP.HCM s? d? dàng tìm th?y ti?ng nói chung trong x? lí ho?t ??ng taxi Uber.

C?ng ??ng m?ng xã h?i c?ng s? có nh?ng cách nhìn xác ?áng h?n v? mô hình ho?t ??ng này, thay vì ch? có nh?ng ?ánh giá 1 chi?u.

T? ?ó, d? lu?n xã h?i c?ng nh? trách nhi?m qu?n lí c?a c? quan ch?c n?ng s? sáng t? h?n, tr??c 1 lo?i hình d?ch v? ?ã xem là khá ph? bi?n trên th? gi?i, nh?ng còn m?i m?, có tính ??t phá, hi?n di?n ? TP.HCM và có th? lan t?a ra c? n??c.

Nên hay không nên t? ch?c d?ch v? này, v?n ?? c?n ???c nhìn nh?n 1 cách th?a ?áng và khoa h?c, ch? không th? c?m quan ?ánh giá là xong!Bài vi?t liên quan