T? khóa trong SEO là gì
Ngày ??ng: 10/10/2014

B?n v?n hay ???c nghe dân SEO hay các d?ch v? SEO Website truy?n tai nhau v? vi?c h? có kh? n?ng ??y t? khóa này, ??a t? khóa kia lên TOP. Trong tr??ng h?p là ng??i ngo?i ??o hay m?i tìm hi?u v? t?i ?u hóa b? máy tìm ki?m thì Ki?n th?c SEO s? gi?i thích ?? b?n hi?u rõ h?n v? t? khóa trong SEO là gì?


Khái ni?m t? khóa trong SEO

Hướng dẫn DJing sốcT? khóa (Keyword) là nh?ng t?/c?m t? có ngh?a mà ng??i dùng s? d?ng ?? truy v?n k?t qu? trong các b? máy tìm ki?m.

Hướng dẫn DJing sốcVí d?: Tôi mu?n t? h?c v? SEO, tôi có th? lên Google.com.vn và ?ánh vào “ki?n th?c seo”…

T? khóa trong SEO là m?t y?u t? quan tr?ng ??i v?i b?t k? m?t công c? tìm ki?m nào. Ch?n ?úng t? khóa ?? t?i ?u là m?t ?i?u r?t c?n thi?t và ??m b?o cho s? thành công c?a b?t k? m?t chi?n l??c SEO nào. Ng??c lai, n?u vi?c nghiên c?u t? khóa không ???c t?t vì vi?c SEO s? không ch? gây t?n kém v? m?t th?i gian, mà còn c? ti?n b?c và công s?c c?a doanh nghi?p. Có nhi?u cách ?? th?c hi?n vi?c nghiên c?u t? khóa, nh?ng quan tr?ng nh?t v?n là ph?i luôn ?i sâu, bám sát v?i d?ch v? – m?t hàng mà website c?a b?n mang ??n cho ng??i dùng.


Các lo?i t? khóa trong SEO

V? c? b?n thì có 2 lo?i t? khóa, ?ó là: T? khóa dài và T? khóa ng?n

T? khóa ng?n: Nh?ng c?m t? g?m 2-3 t? ghép l?i ?? t?o thành t? có ngh?a.

Ví d?: d?ch v? SEO, thi?t k? Web, vé máy bay…

T? khóa dài: Nh?ng c?m t? g?m t? 4 t? tr? lên ghép l?i thành t? có ngh?a. T? khóa dài th??ng là t? m? r?ng c?a t? khóa ng?n.

Ví d?: dich vu SEO t?i Hà n?i, thi?t k? Web Hà n?i, vé máy bay ?i M?…

T? khóa dài có ph?m vi bao quát khách hàng th?p h?n t? khóa ng?n nh?ng l?i d? SEO h?n.
Cách ch?n ?úng t? khóa c?n SEO ?? t?i ?u hóa b? máy tìm ki?m
nghien-cuu-tu-khoa-trong-seo

??ng t?i hóa b?a bãi các t? khóa trong SEO.

?ã quá xa r?i cái th?i mà nh?ng t? khóa ch? có m?t t?. Môi tr??ng Internet hay Web bây gi? là “??t” c?a nh?ng keyword t? 2 t? tr? lên. Chúng làm các t? khóa c?a chúng ta tr? lên th?c t? h?n.

Ví d?: N?u b?n có m?t website v? chó ki?ng thì ??ng c? g?ng t?i ?u nh?ng t? khóa ki?u nh? “chó” không. Hãy c? g?ng làm cho nó có ngh?a h?n, nh? là “chó ki?ng”, “chó ki?ng ??p”, “bán chó ki?ng”, hay “th?c ?n cho chó ki?ng”…

Hướng dẫn DJing sốc?i?u ??u tiên khi ch?n t? khóa là b?n ph?i hi?u ???c n?i dung c?a trang web mình ?ang làm là gì. B?i vì có nh? v?y, b?n m?i có th? ?oán ???c tâm lý khách hàng và ?oán bi?t ???c h? s? search b?ng keyword nào ?? vào website c?a b?n. Thay vì ?oán mò, b?n có th? s? d?ng các công c? nghiên c?u t? khóa. M?t trong s? chúng là Keyword Planner. Hãy dùng nó ?? bi?t chính xác v? nh?ng t? khóa mà ng??i dùng hay tìm ki?m v? l?nh v?c mà b?n ?ang kinh doanh. Trong các bài vi?t sau, KienthucSEO.info s? ?i sâu ?? c?p cùng b?n v? v?n ?? này.

Tóm l?i,

T? khóa là m?t thành ph?n n?n t?ng c?a SEO. Chi?n d?ch SEO s? không có hi?u qu? n?u b?n không hi?u rõ v? t? khóa mà b?n ?ang t?i ?u. H?n g?p l?i các trong các bài vi?t sauBài vi?t liên quan