Nh?ng y?u t? c?n thi?t ?? seo video Youtube?
Ngày ??ng: 18/11/2014

Ch?c các b?n ?ã bi?t Youtube là m?t kênh video có l??t ng??i truy c?p khá cao. Chính vì th? ta có th? nh?n ???c r?t nhi?u l??t truy c?p trên ?ó. V?y b?ng cách nào ta có ???c nhi?u truy c?p, chúng ta hãy cùng tìm hi?u cách SEO Youtube sau nhé.

V?n ?? seo video trên Youtube nói chung và seo website nói riêng ??u có 2 n?i dung l?n. Th? nh?t, là t?i ?u n?i dung trong trang, và th? nhì là qu?ng bá n?i dung ?ó v?i nh?ng ng??i quen. ? bài này, chúng ta ch? ?? c?p ??n vi?c t?i ?u n?i dung video trên Youtube cho seo ?? lên top, ch? ch?a ?? c?p ??n vi?c qu?ng bá n?i dung ?ó.

 

Hướng dẫn DJing sốc?? ??n gi?n và d? hi?u nh?t, chúng ta cùng nhau làm các công vi?c t? khi t?o video, ??n khi xu?t b?n xong video trên Youtube nhé!

1: Hãy chu?n b? video v?i ch?t l??ng cao nh?t.

Theo xu h??ng c?a công ngh?, ???ng truy?n internet ???c c?i thi?n, m?i ng??i ??u thích xem video “nét” t?c là ? ??nh d?ng HD. Và t?t nhiên Youtube c?ng thích ?i?u ?ó, d?n dà, h? lo?i b?t video có ch?t l??ng th?p, ?? ?em ??n tr?i nghi?m t?t nh?t cho ng??i dùng.

B?n hãy làm cho video c?a b?n ? ch?t l??ng HD, có ?? phân gi?i cao nh?t, và làm sao dung l??ng càng th?p càng t?t. Xin l?u ý, ngoài vi?c cung c?p hình ?nh ch?t l??ng HD b?n c?ng nên có 1 ???ng truy?n âm thanh rõ ràng

2: Hãy ??t tên file ? máy tính có ch?a t? khóa.

Youtube có l?u l?i tên file, ?ây c?ng là 1 y?u t? x?p h?ng video, nó gi?ng nh? vi?c b?n seo hình ?nh v?y, b?n nên ??t tên file c?a b?n có ch?a t? khóa, ví d? nh?: len-top-youtube.mp4 hay cach-chien-trung-ngon.mp4.

Tr??c khi uploads 1 video hãy ki?m tra 2 y?u t? ?ó nhé. Ch?t l??ng HD và tên file có ch?a t? khóa.

3: Tiêu ?? video có ch?a t? khóa

T?t nhiên r?i, video c?a b?n d?y cách chiên tr?ng mà trong tiêu ?? không có t? chiên tr?ng thì nghe có v? c?ng b?t h?p lý. Nên ?? tiêu ?? ng?n g?n trong kho?ng 7-10 t? c?ng gi?ng nh? th? khi ??t tiêu ?? cho bài vi?t trong khi seo web v?y.

Hướng dẫn DJing sốcH?i l?: Theo quan sát c?a cá nhân, vi?c thay ??i tiêu ?? video sau 1 th?i gian, th? h?ng c?a video ???c c?i thi?n, và qu?ng cáo c?ng xu?t hi?n ??u ??n h?n

4: Ph?n mô t? video rõ ràng

Ph?n mô t? phía bên d??i tiêu ?? nên rõ ràng, và liên quan ??n tiêu ??, có ch?a t? khóa s? là ?i?u t?t nh?t. Kho?ng 150 ký t? (30-50 t?) ??u tiên nên ch?a t? khóa b?n c?n seo.

Hướng dẫn DJing sốcPh?n mô t? b?n có th? chèn link, t? video này qua video khác ?i?u này t?t

Ph?n mô t? b?n có th? chèn link t?i 1 phút c?a các ph?n trong 1 video h??ng d?n ?i?u này t?t

5: T? khóa liên quan

Hướng dẫn DJing sốcCh?n t? khóa liên quan t?t, m?i t? khóa nên có ?? dài 2-3 t? không nên ?? t? khóa ch? có 1 t? ho?c quá dài. Không nên chèn nh?ng t? quá chung chung nh? HAY, HOT, TOP,…

Hướng dẫn DJing sốcB?n có th? chèn không gi?i h?n các t? nh?ng trong 1 video có kho?ng 3-5 t? khóa là ?i?u t?t nh?t

Xin l?u ý: T? khóa còn quy?t ??nh ??n vi?c hi?n th? qu?ng cáo, và video liên quan.

6: Ch?n chuyên m?c phù h?p n?i dung

N?u t? khóa ???c coi là các chuyên m?c con, thì vi?c ch?n chuyên m?c phù h?p s? t?t cho video c?a b?n, dù r?ng ?i?u này không ?nh h??ng ??n seo nhi?u cho l?m. Nh?ng có th? tránh b? xóa video vì l?m d?ng, ho?c sai ch? ??.

7: Cài ??t ch? ?? xem

T?t nhiên b?n c?n ?? video ? ch? ?? m?i ng??i ??u có th? xem, nh? v?y, công c? tìm ki?m m?i có th? index ???c video c?a b?n t?t nh?t. ?ây là ph?n m?c ??nh c?a Youtube, tuy nhiên th?nh tho?ng chúng ta l?i t? khóa video c?a chúng ta.

8: Thêm chú thích

Thêm chú thích vào video, có t? khóa c?ng là ?i?u t?t cho seo, công c? tìm ki?m c?a Youtube có th? ??c ???c chú thích. Vi?c thêm chú thích khá d? dàng và c?ng không m?t quá nhi?u th?i gian.
Xin l?u ý, n?u chú thích là các liên k?t qua l?i gi?a video này và video khác, ?i?u này là t?t cho Seo và cho kênh c?a b?n

9: Thêm ph? ?? cho video

N?u b?n có file ph? ?? thì nên thêm vào, n?u không có, b?n có th? t? t?o file ph? ?? và thêm ph? ??. Youtube hay Google ??u ??c ???c file này. N?u khó kh?n, b?n có th? ?? l?i câu h?i ? ph?n bình lu?n bên d??i.

10: Ch?n v? trí ??a lý

Youtube có h?i b?n quay video này ? ?âu? Trong ph?n cài ??t nâng cao, ?i?u này t?t có ?nh h??ng l?n ??n vi?c hi?n th? video liên quan, và qu?ng cáo, nó gi?ng nh? vi?c b?n thêm t? khóa v?y.

Chúng ta v?a ?i ?? 10 l?u ý ?? có th? ??a 1 video lên top. Hãy nghiên c?u k? và th?c hành t?ng b??c nhé. B?n hoàn toàn có th? áp d?ng trong vi?c seo hình ?nh hay seo video ??u t?t. Và t?t nhiên ??ng quên ?? l?i bình lu?n phía bên d??i.

Bóc tem, ho?c ký g?i l?i ? ph?n bình lu?n, ?? ch? bài sau v? các cách th?c qu?ng bá video ??n nhi?u ng??i h?n. Có nhi?u l??t xem, s? giúp SEO Youtube c?a b?n lên top nhanh h?n.Bài vi?t liên quan