5 cách ?? phát hi?n nh?ng trò gian l?n c?a SEOer
Ngày ??ng: 18/11/2014

Có l? tôi ?ang ph?i ??i m?t v?i m?t tr?n chi?n ??y khó kh?n trong th? gi?i SEO b?i nh?ng câu chuy?n ??y hoang t??ng ?? gi? chân khách hàng và ti?p t?c ki?m nh?ng ??ng ti?n không tr?ng s?ch v?i m?t s? cách làm SEO website không rõ ràng.

Ví d? ?i?n hình nh?: m?t trong nh?ng ??c gi? c?a tôi ?ã tìm ??n tôi sau khi nh?n ???c m?t tin nh?n tho?i t? ??ng v?i gi?ng nói thân thi?n và nói mình là “Nick t? searchenginesetup.com” và chúc m?ng trang web m?i c?a cô ?y.

 

Hướng dẫn DJing sốcAnh ta ??a cho cô m?t mã s? qu?ng cáo và nói r?ng khi vào trang web c?a h?, h? s? ??ng ký trang web c?a cô v?i h?n 250 công c? tìm ki?m và kh? n?ng nhìn th?y trang web c?a cô s? ???c c?i thi?n (t?t nhiên là v?i m?t kho?n chi phí ph?i tr? hàng tháng).

Trên th?c t?, trang web c?a cô không ph?i là m?i và cô mu?n làm rõ b? m?t c?a k? ?n danh ?ó. Sau ?ây, chúng ta hãy cùng xem xét m?t s? các s? ki?n và ki?m tra nh?ng nguyên nhân ?? kh?ng ??nh nh?ng công ty nh? th? này là m?p m? không rõ ràng.

1. Ch? có các công c? c? l?n m?i có giá tr? theo th?i gian

Hướng dẫn DJing sốcLá c? ?? ??u tiên ? ?ây là l?i h?a c?a h? ?? g?i trang web c?a mình ??n h?n 250 công c? tìm ki?m. ?i?u ?ó h?t s?c ?n t??ng nh?ng trên th?c t? ch? có m?t vài công c? tìm ki?m m?i là quan tr?ng. Chúng ta ??u bi?t nh?ng gì h? ?ang có và ph?i h?n 200 công c? tìm ki?m ph? mà công ty này h?a h?n s? ??ng ký v?i cô là không thích h?p. ?i?u này làm lãng phí th?i gian c?a h?.

H? s? d?ng thu?t ng? khác nghe có v? ?n t??ng, h? nói v?i cô r?ng trang web c?a cô bây gi? “?ã s?n sàng cho công c? tìm ki?m” – ?i?u này ch?ng có ý ngh?a gì c?. T?t c? các trang web ?ã s?n sàng ?? ???c thu th?p b?i các công c? tìm ki?m t? lúc chúng ???c ??a ra. Cho dù chúng có ho?c không ???c thu th?p b?i công c? tìm ki?m thì ?ây l?i là m?t v?n ?? hoàn toàn khác.

2. Ch? ??ng ký trang web v?i công c? tìm ki?m s? không c?i thi?n t?m nhìn c?a trang web

Hướng dẫn DJing sốc??ng ký trang web c?a b?n v?i công c? tìm ki?m là hoàn toàn không c?n thi?t và s? không tác ??ng b?t c? ?i?u gì ??n th? h?ng c?a b?n. Xác th?c trang web c?a b?n (mi?n phí) thông qua Google Webmaster Tools có th? giúp b?n xác ??nh các v?n ?? ti?m n?ng nh?ng vi?c th? h?ng thì còn ph? thu?c vào các liên k?t ch?t l??ng trên trang web c?a b?n. Không có liên k?t = không có th? h?ng.

3. ??ng ký trang web không ph?i là m?t quá trình ph?c t?p

Hướng dẫn DJing sốcTrong ph?n h?i ?áp c?a h?, công ty này ch? ra r?ng h? ?ang c? g?ng ?? ??ng ký trang web c?a b?n b?ng nh?ng k? thu?t ph?c t?p – ?i?u này là sai hoàn toàn. Th?m chí n?u b?n không bao gi? ??ng ký trang web thì Google c?ng s? khám phá ra trang web c?a b?n trên t?t c? các ch? m?c m?t cách nhanh chóng.

Hướng dẫn DJing sốcCông ty này c?ng tuyên b? r?ng h? s? submit trang web c?a b?n hàng tháng (??ng ngh?a v?i vi?c thu ti?n hàng tháng). Google và các công c? tìm ki?m khác ?? thông minh ?? thu th?p thông tin trang web c?a b?n m?t cách th??ng xuyên n?u trên trang web ?ang có nh?ng liên k?t ch?t l??ng.

4. Hãy c?n th?n v?i thông tin liên h?

Hướng dẫn DJing sốcGoogle ??c bi?t c?nh báo các webmaster c?nh giác v?i các email không mong mu?n liên quan ??n SEO và các d?ch v? ti?p th? Internet khác:

Hướng dẫn DJing sốcHãy c?nh giác v?i các công ty SEO và các nhà t? v?n web ho?c các công ty g?i cho b?n email màu xanh.

Th?t ng?c nhiên, chúng tôi ?ã nh?n ???c các email spam:

Hướng dẫn DJing sốc“Kính g?i Google.com, tôi ??n th?m trang web c?a b?n và nh?n th?y r?ng b?n không n?m trong danh sách c?a các công c? tìm ki?m và trang web c?a b?n s? không ???c l?p ch? m?c…”.

5. Không có gì ???c coi là th?t ? ?ây

Trong tr??ng h?p này, b?n không mong mu?n nh?n ???c các h?p th? tho?i nh?ng nó v?n ???c g?i m?t cách t? ??ng. Trong th?c t?, t?t c? m?i th? v? trang web mà công c? tìm ki?m cài ??t bao g?m c? video t? ??ng trên trang chính.

Không có con ng??i th?t s? ? ?ây và các trang web cung c?p ít ho?c không có thông tin v? nh?ng gì h? s? th?c s? làm cho b?n ngoài vi?c g?i trang web c?a b?n ??n công c? tìm ki?m. B?n không th? truy c?p b?t k? thông tin nào cho ??n khi b?n mua m?t trong các gói d?ch v? và tr? thành thành viên c?a h?. Trang liên h? c?a h? không ch?a s? ?i?n tho?i ?? giúp ?? b?n và g?i s? 1-800 và sau ?ó b?n nh?n ???c m?t k?t qu? thông báo t? ??ng ch? không ph?i là b?n ?ang nói chuy?n th?t s? v?i m?t ai ?ó.

Hướng dẫn DJing sốc??i v?i th? gi?i ti?p th? k? thu?t s?, ?i?u này r?t d? dàng ?? phát hi?n ngay l?p t?c nh?ng trò gian l?n này ?ang b? ràng bu?c ?? gài b?y m?t vài ng??i dùng không c?n th?n và không hi?u cách công c? tìm ki?m làm vi?c nh? th? nào.

Cách làm gian x?o này mang l?i ti?ng x?u cho các nhà cung c?p d?ch v? SEO h?p pháp và chúng ta c?n ph?i ch?ng l?i. Chúng ta c?n ph?i lan truy?n cho ng??i khác bi?t và v?ch tr?n b? m?t c?a h?.Bài vi?t liên quan