Seo t? khóa lên top nh?ng v?n kh?ng có khách hàng?
Ngày ??ng: 18/11/2014

Làm sao ?? website ki?m ???c ti?n, th?t ra ch? ai SEO website ch? ?? lên top và ?i khoe, n?u lên top không ki?m ???c ti?n thì c?ng vô d?ng. N?u website có l??t truy c?p t?t t? vi?c ??ng top, thì v?n ?? k? ti?p c?n làm ?ó là t?ng t? l? chuy?nn ??i thành l??t mua hàng c?a website.

R?t nhi?u khách hàng ?ã l?m t??ng r?ng c? Seo lên top v?i t? khóa kinh doanh thì khách hàng s? t?i, nh?ng không ph?i v?y, Seo ch? là m?t nhánh nh? trong Marketing online mà thôi. Các nhà cung c?p d?ch v? seo nên gi?i thích ?i?u này cho khách hàng ?? có s? t? v?n cho khách hàng t?t nh?t.

Bài vi?t này s? bàn v? t? l? chuy?n ??i và cách t?i ?u nó. Chuy?n ??i trong bài vi?t này có ngh?a là bi?n l??t truy c?p website thành khách hàng ti?m n?ng ho?c có th? là ??n hàng. T? l? chuy?n ??i là t? l? ph?n tr?m gi?a s? l??ng ng??i dùng là khách hàng ti?m n?ng chia cho t?ng l??t truy c?p.

Seo t? khóa lên top nh?ng v?n không có khách hàng?

Hướng dẫn DJing sốcTùy vào m?c ?ích website c?a b?n, chuy?n ??i có th? khác nhau, ví d? nh?: chuy?n ??i thành ??n hàng, chuy?n ??i thành l??t ??ng ký, chuy?n ??i thành ??ng ký email theo dõi.

T?i ?u t? l? chuy?n ??i, b?n có th? ?oán ra ???c ph?n nào, ?ó là k? thu?t ?? t?ng t? l? chuy?n ??i c?a website.

T?ng tr?i nghi?m ng??i dùng

??u tiên, suy ngh? nh? là m?t khách hàng. R?t nhi?u l?n b?n ?ã mua th? gì ?ó t? website, và hãy ngh? xem ?i?u gì khi?n b?n mua ? Bây gi?, hãy t? vào website c?a mình và th? xem ?i?u gì có th? làm b?n mu?n b? ti?n ra mà không suy ngh? ? N?u không có gì h?p d?n b?n, hãy xem qua vào y?u t? d??i ?? t??ng tác v?i ng??i dùng.

Th? 2, hãy cài ??t google analytics vào website ?? b?n có th? th?y b?n m?t nh?ng l??t truy c?p t? ?âu. S? d?ng funnels và goals ?? l?c th?ng kê và t? ?ó cho ra nh?ng l?i th? c?nh tranh so v?i các website khác.

Th? 3, s? d?ng các ch??ng trình phân tích, nh? crazy egg, ?? t?o ra b?n ?? nh?ng khu v?c nóng trên website c?a b?n, ch? ra cho b?n th?y nh?ng khu v?c ?ang ???c nhi?u clicks nh?t. ?i?u ?ó s? giúp b?n hi?u h?n v? cách ng??i dùng s? d?ng website c?a b?n.

Cu?i cùng, luôn xem l?i và ?ánh giá m?i và m?i công c? t??ng tác ng??i dùng và quy?t ??nh 1 ý t??ng duy nh?t ?? ti?p c?n khách hàng, nh? h? tr? tr?c tuy?n ho?c coupons.Bài vi?t liên quan