K? thu?t t?i ?u hóa khi SEO website c?n tránh
Ngày ??ng: 18/11/2014

Cho dù có ?ang t?i ?u hóa Google b?ng cách nào ?i ch?ng n?a thì các d?ch v? SEO hãy tránh xa k? thu?t “??y TOP” nguy hi?m d??i ?ây.

1. Spam t? khóa

M?t ?? t? khóa (Density) luôn ph?i ? m?c h?p lý trên trang. Nhi?u d?ch v? SEO ?ang c? g?ng nh?i nhét h?t m?c có th? gây nên s? khó ch?u cho ng??i ??c m?i khi ghé th?m Website. Là m?t khách hàng SEO thông thái, b?n hãy ?? ngh? các d?ch v? ng?ng làm vi?c này. ?i?u này ?nh h??ng tr?c ti?p ??n k?t qu? x?p h?ng c?a trang Web trên Google vì vi?c On-page không ??m b?o. Vi?t sao cho ?o?n v?n ch?a t? khóa luôn ???c t? nhiên nh?t ph? thu?c nhi?u vào kh? n?ng hành v?n c?a các ??n v? làm SEO.


K? thu?t t?i ?u hóa khi SEO website c?n tránh

 

2. S? d?ng các Blog ch?t l??ng th?p

Ch?t l??ng luôn quan tr?ng h?n s? l??ng.

Ngày nay, nhi?u d?ch v? SEO s? d?ng các site v? tinh là Blog ?? tr? liên k?t v? site chính c?a mình mà không quan tâm ??n ch?t l??ng c?a các Blog ?ó ra sao. Th?m chí, nhi?u ng??i còn s? d?ng các công c? t? ??ng ??ng bài lên ?ó. K?t qu? là các backlink t? các site này có ch?t l??ng c?c k? th?p, ch?a k? ??n vi?c trùng l?p n?i dung – ?i?u t?i k? trong SEO. Vi?c làm này không ch? ph?n không hi?u qu? trong vi?c t?i ?u hóa b? máy tìm ki?m mà còn gây ?nh h??ng ??n vi?c x?p h?ng trên Google.

3. Tr?n n?i dung (Content Spinning)

Hướng dẫn DJing sốcTr?n n?i dung là k? thu?t s? d?ng công c? ?? t?o ra các phiên b?n n?i dung khác nhau t? m?t n?i dung g?c r?i s? d?ng chúng ?? post các Website v? tinh ?? ki?m backlink v?. Vi?c này gi?ng nh? là b?n ?ánh l?a các công c? tìm ki?m, khi?n chúng hi?u r?ng n?i d?ng c?a b?n là m?i l? và ??c nh?t. Tuy nhiên, cách này không h? t?t m?t t?o nào. N?u b?n mu?n tái s? d?ng l?i n?i dung v?a vi?t, hãy giành ra thêm chút ít th?i gian ?? “bi?n t?u” nó ?i ? m?t góc ?? m?i m? h?n.

4. Comment Spamming

Các d?ch v? SEO ??ng bi?n mình thành Spammer “có ti?ng” trên Internet.

?? l?i bình lu?n ? các Blog/Website có PR cao là cách nhi?u d?ch v? SEO v?n hay làm ?? l?y backlink và traffic. Nh?ng có m?t nguyên t?c khi s? d?ng cách ?i link này ?ó là: Ch? nên ?? l?i ? các blog có PR cao và có n?i dung liên quan ??n v?n ?? b?n ?ang làm SEO. L?u ý n?a là ch? ?? l?i nh?ng bình lu?n có giá tr? tham kh?o v?i bài vi?t g?c ?? không b? xóa.

5. Domain “nhái”

K? thu?t này là vi?c các ??n v? làm SEO s? d?ng các tên g?i bi?n t?u ?i c?a m?t domain g?c ?ã có s?n nào ?ó ?? SEO. Cách làm này không ???c Google ?ánh giá cao và th?c t? thì nó c?ng gây ?nh h??ng ??n th??ng hi?u và hình ?nh công ty c?a b?n.

Ví d?: ??i th? c?a b?n có site v?i domain là: websitecuatoi.com thì b?n l?i “nhái” thành website-cua-toi.com.

6. Mua bán Backlink

Hướng dẫn DJing sốcMua/Bán Backlink không ??n gi?n nh? b?n v?n hình dung.

Nhi?u ng??i làm SEO hay th?m chí c? các d?ch v? SEO có th? th??ng mua liên k?t t? các Website khác tr? v? trang Web ?ang t?i ?u ?? giúp nó t?ng th? h?ng trên Google. Cách làm này t?n kém nh?ng l?i cho s? l??ng backlink ?? v? nhanh chóng. Tuy nhiên, b?n ph?i r?t c?n th?n khi áp d?ng k? thu?t này ?? tránh b? Google ph?t. Ngoài ra, Google còn khuyên b?n s? d?ng thu?c tính “no-follow” ??i v?i các liên k?t ngo?i.

7. Website v? tinh kém ch?t l??ng

Hướng dẫn DJing sốc?ây là m?t sai l?m mà có th? d?ch v? SEO hay m?c ph?i. N?u b?n ?ang “nuôi” site v? tinh b?ng nh?ng n?i dung gi?ng nhau thì th?t nguy hi?m. Google s? coi ?ó là trùng l?p và s? x? ph?t b?n b?t k? khi nào.

8. Quá l?m d?ng các công c? m?ng xã h?i t? ??ng

Hướng dẫn DJing sốcHãy t? xây d?ng hình ?nh trên m?ng xã h?i, thay vì quá l?m d?ng công c? t? ??ng.

N?u t?n d?ng t?t thì m?ng xã h?i có hi?u ?ng r?t t?t trong SEO. S? ch?ng có gì sai khi b?n s? d?ng các công c? t? ??ng ?? ??ng n?i dung m?i t? Blog hay Website c?a mình lên các m?ng xã h?i. Tuy nhiên, vi?c l?m d?ng quá m?c các Tool này s? nguy h?i d?n th??ng hi?u c?a b?n trên Internet. B?n không lên dùng công c? ?? t? ??ng chia s? bài vi?t m?i v?i tu?n su?t quá dày ch? ?? ki?m backlink và traffic. Hãy làm vi?c này ??u ??n b?ng tay thì v?n h?n.

9. Thi?u s? ?a d?ng hóa anchor-text

Hướng dẫn DJing sốcXây d?ng link ch?t l??ng ?? tr? v? (Backlink) trang Web c?n t?i ?u là m?t b??c quan tr?ng trong SEO. Vi?c s? d?ng t? khóa làm anchor-text trong m?i Backlink ?? ??y t? khóa lên TOP là m?t ki?n th?c c? b?n mà b?t k? d?ch v? SEO nào c?ng bi?t. Tuy nhiên, các thu?t toán g?n ?ây c?a Google ?ã x? ph?t các Website quá l?m d?ng anchor-text ??n ?i?u v? n?i dung và coi ?ó là không t? nhiên. Do ?ó, b?n c?n ?a d?ng hóa t? khóa trong Backlink ?? chúng phong phú h?n.

10. Sao chép n?i dung

Hướng dẫn DJing sốcSao chép n?i dung là ?i?u c?m k? trong SEO.

Hướng dẫn DJing sốc?ây là k? thu?t mà nhi?u ng??i làm SEO website hay m?c ph?i ? th?i k? ??u. Càng ngày Google càng làm m?nh tay v?i nh?ng n?i dung sao chép và x? ph?t không th??ng ti?c m?i khi ta vi ph?m. Ngày nay, n?i dung trong t?i ?u hóa công c? tìm ki?m v?n gi? vai trò quan tr?ng. D?n ??n vi?c b?n ph?i t? sáng t?o ra các bài vi?t m?i cho trang Web c?a mình.

Tóm l?i,

SEO là cách t?t nh?t ?? t?ng traffic cho Website. Tuy nhiên vi?c làm này có hi?u qu? nh? th? nào l?i còn tùy thu?c vào k? thu?t mà các d?ch v? SEO ?ang th?c hi?n.Hy v?ng bài vi?t này giúp ích ???c các b?n ph?n nào trong khi “tác nghi?p”.

Chúc các b?n thành công!Bài vi?t liên quan