Xay d?ng link building t? nh?ng site v? tinh nh? th? nào?
Ngày ??ng: 18/11/2014

Hướng dẫn DJing sốcH? th?ng site v? tinh ???c phát tri?n t?t thì có l?i r?t l?n cho site chính, ngoài nh?ng site phát tri?n riêng và m?t phí ?? duy trì nó thì site v? tinh n?u ???c phát tri?n trên các site blog free s? ?em l?i l??ng backlink kha khá, vi?c seo website blog này lên top khá nhanh vì ???c phát tri?n trên n?n các site l?n và blog c?ng c?n update th??ng xuyên v? n?i dung và giao di?n.

Xây d?ng link building t? nh?ng site v? tinh nh? th? nào?

 

Tìm ki?m backlink ?? xây d?ng link building là chi?n l??c c?n ph?i có bên c?nh vi?c t?p trung xây d?ng n?i dung. Chính sách c?a Google v?n công nh?n backlink là m?t trong s? các y?u t? giúp t?ng th? h?ng c?a website.

Hướng dẫn DJing sốcDo ?ó, m?t câu h?i th??ng nh?t khi làm SEO web cho khách hàng hay th?c hi?n thi?p th? liên k?t s?n ph?m t?i Vi?t Nam nói chung và th? gi?i nói riêng là: Làm sao ?? seo m?t t? khóa ch? trong vài ngày ?

Hướng dẫn DJing sốcS? có r?t nhi?u câu tr? l?i d?a trên các k? thu?t SEO khác nhau ph? thu?c vào thu?t toán c?a Google t?i t?ng th?i ?i?m.

Hướng dẫn DJing sốc?ây là chi?n l??c SEO ???c khá nhi?u chuyên gia v? SEO ho?c các ??i lý cung c?p d?ch v? SEO áp d?ng ?? ranking t? khóa ho?c cung c?p d?ch v? ranking t? khóa cho khách hàng. Cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i khi Google c?p nh?t thu?t toán t? Panda t?i Humming Bird, chi?n l??c này v?n th?t s? có giá tr? áp d?ng.

Các backlink ???c xây d?ng t? h? th?ng site có PR cao có giá tr? r?t tích c?c trong vi?c nâng cao th? h?ng c?a t? khóa vì ?? trust c?a các site PR cao luôn ???c Google ?ánh giá khá cao.

C? ch? ho?t ??ng c?a k? thu?t này là d?ch chuy?n s? l??ng “link juice” t? các trang có PageRank cao ??n các trang có t? khóa mu?n ranking trên Google.

Giao di?n ??p và free ???c share r?t nhi?u trên m?ng, vi?c c?n làm là ch?n khung sao cho h?p lý và ti?n hành update n?i dung. N?i dung c?a chúng ta có th? l?y ? site chính.

?i?u cu?i cùng c?n thi?t c?a nh?ng site v? tinh là nên ?? luôn có link nào ?ó ???c tr? v? site chính v?i domain chính.

Hướng dẫn DJing sốcChúc các b?n có cách xây d?ng link building thành công!Bài vi?t liên quan