Usability & SEO
Ngày ??ng: 18/11/2014

Usability (tính kh? d?ng) và SEO


Hướng dẫn DJing sốc Công vi?c c?a công c? tìm ki?m là cung c?p các k?t qu? phù h?p nh?t khi ng??i dùng ti?n hành tìm ki?m v?i t? khóa nh?t ??nh. ?? website ???c xem là “phù h?p ho?c có liên quan” v?i t? khóa mà ng??i dùng tìm ki?m thì website c?a b?n ph?i có n?i dung nói v? t? khóa ?ó và n?i dung ph?i ch?t l??ng ngoài ra c?n có nh?ng bài vi?t liên quan ?? làm n?i b?t ???c t? khóa.

Thông th??ng, m?i ng??i thi?t k? l?i trang web c?a mình v?i mong mu?n chúng tr? nên “thân thi?n v?i ng??i dùng” h?n. H? ngh? ?? làm ?i?u ?ó h? ?ã ??a thêm nhi?u hình ?nh vào website và b?t n?i dung ?i.

Hướng dẫn DJing sốcTuy nhiên vi?c ch?nh s?a l?i website nh? th? s? b? h?n ch? và s? khi?n cho khách hàng không bi?t ???c nhi?u thông tin v? doanh nghi?p c?a b?n, kéo theo ?ó là m?c ?? tin t??ng s? gi?m sút r?t nhi?u b?i n?u khách hàng mu?n tìm ki?m và nghiên c?u v? doanh nghi?p c?a b?n, h? mu?n bi?t thêm các chi ti?t v? công vi?c doanh nghi?p c?a b?n, quá trình phát tri?n doanh nghi?p c?a b?n, doanh nghi?p ?ã phát tri?n tri?n ???c bao lâu, các thành t?u ??t ???c...thì thông tin trên website ch?a ?áp ?ng ???c.

?? l?y ???c lòng tin c?ng nh? nâng cao ???c m?c ?? chuy?n ??i t? ng??i ??c thông th??ng thành khách hàng ?? làm ???c ?i?u ?ó các b?n ph?i tr? l?i ???c nh?ng câu h?i sau ?ó là : trang web c?a b?n ???c xây d?ng lên v?i m?c ?ích gì, n?i dung thông tin v? công ty ?ã ??y ?? ch?a, nh?ng thông tin h?u ích cho khách hàng có d? tìm không, liên k?t trong trang ?ã t?t nh?t ch?a...


Liên k?t n?i b?

Sau ?ây là m?t ví d? tuy?t v?i v? cách b?n có th? nâng cao kh? n?ng s? d?ng trang web và h? tr? cho chi?n d?ch SEO c?a b?n. Thông th??ng các b?n có th? t?o ra r?t nhi?u trang web nh?ng chúng không có liên k?t v?i nhau. N?u khách truy c?p trên trang d?ch v? ti?p th? t??ng tác c?a công ty, k? ?ó h? c?ng có th? quan tâm d?ch v? SEM (PPC) hay các d?ch v? SEO khác. Vì th? các b?n ph?i thêm các liên k?t gi?a các trang web ?ó v?i nhau

Hướng dẫn DJing sốcVi?c liên k?t n?i b? này r?t tuy?t v?i và t?t cho tr?i nghi?m ng??i dùng. Ngoài ra nh?ng liên k?t này khi?n cho các t? khóa trên trang ?ó ?a d?ng h?n.


Kh? n?ng ti?p c?n và kh? n?ng s? d?ng

Hướng dẫn DJing sốcAcessibility (Kh? n?ng ti?p c?n) ???c bi?t ?ên nhi?u v?i kh? n?ng s? d?ng. N?u trang web c?a b?n không th? truy c?p b?ng ph?n m?m trình duy?t Safari trên Mac, thì b?n ?ang b? l? c? h?i và t?o ra m?t tr?i nghi?m ng??i dùng không t?t cho nh?ng ai dùng trình duy?t safari ho?c gi? d? nh? website c?a b?n khi?n cho ng??i khi?m th? không th? thao tác và s? d?ng thì website c?a b?n c?ng ?ã m?t ?i m?t l??ng ng??i dùng.

M?t trang web ???c code cho ng??i khi?m th? có th? truy c?p b?ng cách tuân th? n?i dung ti?p c?n web ???c quy ??nh b?i World Wide Web Consortium (Hi?p h?i Web th? gi?i) ho?c các tiêu chu?n do H?i ??ng qu?n tr? Chính ph? ban hành (Govermental Access Board), ???c bi?t v?i tên g?i H??ng d?n m?c 508. Nh?ng tiêu chu?n này bao g?m: b? sung th? Alt vào hình ?nh v?i mong mu?n b? máy tìm ki?m có th? hi?u ???c b?c ?nh ?ang nói v? n?i dung gì, ngoài ra khi ng??i khi?m th? s? d?ng thì b?c ?nh s? phát ra âm thanh , ??m b?o r?ng các ch?c n?ng ?ó có th? ???c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng bàn phím và thêm tiêu ?? ?? ng??i khi?m th? có th? d? dàng ?i?u h??ng trong trang web.


Hãy cùng nhìn vào b?n h?ng m?c sau:


??m b?o r?ng các ch?c n?ng trên website có th? ???c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng bàn phím. Trong khi ?i?u này không ?nh h??ng ??n SEO nh?ng s? t?t cho ng??i dùng, t? ?ó giúp cho vi?c ?i?u h??ng trong trang ???c t?t nh?t
??m b?o r?ng các th? m?c hình ?nh có th? truy c?p. Khi thi?t k? website t?t nh?t chúng ta không nên s? d?ng hình ?nh quá nhi?u tr? khi s? d?ng hình ?nh ?ó vào m?c ?ích trang trí cho website, chúng ta nên trang trí trang web b?ng cách s? d?ng CSS, ?i?u này s? t?t h?n cho SEO và ng??i dùng.
Thêm tiêu ?? ?? ng??i khi?m th? có th? d? dàng ?i?u h??ng trong trang web. ?ây là m?t y?u t? tuy?t v?i cho SEO.

M?t l?n n?a, n?u chúng ta (c?ng nh? qu?n tr? web, SEOer, nhà ti?p th?, CEO, hay b?t kì ai ?i ch?ng n?a) ch? t?p trung vào tr?i nghi?m ng??i dùng, thì ?ó s? là m?t ch?ng ???ng dài h??ng t?i vi?c t?i ?u hóa trang web c?a chúng ta.Bài vi?t liên quan