L?i ích c?a Link nofollow
Ngày ??ng: 01/12/2014

1. Phòng ng?a spam


N?u m?t website c?a b?n liên k?t t?i m?t website, blog b? spam thì nh? v?y website c?a s? không b? ?nh h??ng b?i các trang web hay blog ?ó.

2. N?i dung không b? l?p l?i

Hướng dẫn DJing sốcN?u b?n có 2 anchor text khác nhau trên trang ch? website c?a b?n ?? ch? cùng 1 liên k?t (trong ho?c ngoài trang web c?a b?n) b?n mu?n nofollow vào liên k?t ?ó ?? ch? ra r?ng nó ít quan tr?ng.

3. Tránh mua bán liên k?t

S? vi?c mua bán liên k?t x?y ra r?t nhi?u. Google thì r?t khó ch?u ??i v?i vi?c này, còn b?n ?ang mu?n lên h?ng t? khóa và t?ng page rank, cách nhanh nh?t là mua liên k?t vi?c này t?n chi phí và nguy hi?m, n?u Google phát hi?n thì s? b? ph?t ngay. B?n mu?n ?àng hoàng ??ng trên b?ng x?p h?ng c?a Google thì ph?i tuân theo quy t?c c?a h?, trong th?c t? thì hi?n t?i Google ?ã ?ang s? d?ng h? th?ng báo cáo các website t?ng page rank b?ng cách mua liên k?t. Vì v?y t?t nh?t b?n nên s? d?ng nofollow cho các mua bán liên k?t trên website c?a b?n.

4. Ng?n ch?n vi?c gi?m liên k?t

Hướng dẫn DJing sốcTrang ???c liên k?t t? m?t trang thông th??ng trên trang web nh?ng liên k?t ?ó b? gi?m b?t khi ???c chia s? v?i liên k?t không mong mu?n bên ngoài trang web. VD: M?t Twitter timeline widget trên trang ch? c?a b?n nó có th? liên k?t ra bên ngoài tweets c?a b?n. Liên k?t nofollow ???c s? d?ng ? nhi?u di?n ?àn và blog mà ???c comment. M?t s? blog n?n t?ng CMS ?ã tích h?p thu?c tính này trong comment c?a mình, ví d? nh? blog wordpress.

5. Giúp ?i?u h??ng l?u l??ng truy c?p vào website:

Hướng dẫn DJing sốcH?u h?t các trang di?n ?àn, m?ng xã h?i l?n ho?c blog… ??u ?ã thi?t l?p ch?c n?ng nofollow cho các link ra ngoài website ?ó (outbound link). Vì v?y, cách t?t nh?t ?? gia t?ng l?u l??ng cho trang web c?a b?n là t?o ra s? nh? v?, kêu g?i s? giúp ??. M? r?ng h?n n?a, b?n có th? giúp gi?i ?áp nh?ng th?c m?c c?a các thành viên trên di?n ?àn và cu?i cùng là hãy chèn ??a ch? web c?a b?n vào ph?n gi?i ?áp ?ó ho?c chèn vào ph?n ch? kí… Hi?n nhiên, nofollow link ?ó s? không có giá tr? gì ??i v?i các công c? tìm ki?m nh?ng ?c h?n s? có giá tr? ??i v?i con ng??i. N?u câu tr? l?i c?a b?n hay và h?u ích thì ng??i xem ch?c ch?n s? không ng?n ng?i truy c?p vào web c?a b?n.

Link “NoFollow link giúp xây d?ng th??ng hi?u cho doanh nghi?p” :

T?t c? các chuyên gia SEO t? khóa ??u ??ng ý v? m?t h?u ích c?a vi?c t?ng l?u l??ng truy c?p vào website thông qua các nofollow link. Bình lu?n Blog và nh?ng liên k?t t? di?n ?àn, các m?ng xã h?i là nh?ng hình th?c ph? bi?n nh?t ???c các doanh nghi?p làm th??ng m?i ?i?n t? nói riêng và nh?ng công ty cung c?p d?ch v? seo nói chung s? d?ng nofollow link. B?i tuy không t?ng ???c PageRank nh?ng l?i r?t có l?i th? trong vi?c qu?ng bá d?ch v? và s?n ph?m c?a công ty h?. T? ?ó tên tu?i công ty h? ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và xây d?ng nên th??ng hi?u doanh nghi?p c?ng nh? nh?ng m?i quan h? khách hàng t?t. Có th? nói ph??ng th?c qu?ng bá này s? thu l?i nhi?u l?i nhu?n nh?t cho doanh nghi?p.Bài vi?t liên quan