Nh?ng y?u t? t?o nên m?t SEO team th?c s? thành c?ng?
Ngày ??ng: 04/12/2014

Có bao gi? b?n t? h?i m?t SEO Team thành công trông nh? th? nào? Truy c?p internet và b?n s? th?y r?t nhi?u chuyên viên SEO vi?t bài, bình lu?n, chat và trao ??i v?i nhau trong các c?ng ??ng r?t là sôi n?i. Các cu?c h?p luôn ch?t c?ng nh?ng ng??i làm SEO ?i tìm ki?m thông tin quí giá ?? th?c thi vào d? án SEO ti?p theo c?a h?. Nh?ng nh?ng hình ?nh v?a nêu không h? giúp b?n hi?u rõ m?t SEO team t?t trông nh? th? nào, ho?c nên trông nh? th? nào.

Tuy không ph?i chuyên viên D?ch v? SEO website nào c?ng làm vi?c theo ??i – có r?t nhi?u cá nhân làm SEO thành công – b?n s? nh?n th?y r?ng m?t ??i ng? SEO có th? ?em ??n cho b?n nhi?u l?i ích ?áng k?. Hãy cùng tôi tham gia vào m?t hành trình, tìm hi?u xem m?t SEO team hi?u qu? có s? nh? th? nào? R?i b?n s? th?y, SEO c?n nhi?u y?u t? h?n nh?ng gì chúng ta nhìn nh?n và c?n ??n nhi?u vai trò tr?ng y?u khác n?u mu?n thành công.

1. Giám ??c d? án:

Hướng dẫn DJing sốc??i ng? nào c?ng c?n ng??i lãnh ??o, và m?i khách hàng ??u c?n ??n m?t cá nhân ?? truy c?u trách nhi?m. Vai trò c?a giám ??c d? án là ??m b?o t?t c? các ph??ng di?n c?a chi?n d?ch marketing tr?c tuy?n ph?i ?n kh?p v?i nhau. T?t nhiên b?n có th? dùng nhi?u nhân viên khác nhau ?? ??m trách các ph??ng di?n khác nhau, nh?ng, khách hàng luôn có m?c tiêu c?a h?, và nhi?m v? c?a c? ??i là ph?i làm vi?c cùng nhau ?? ??t ???c các m?c tiêu ?ó. N?u toàn ??i không th? ??t ???c các m?c tiêu này, giám ??c d? án s? là ng??i ch?u trách nhi?m.

2. Nhà chi?n l??c t?i ?u hoá công c? tìm ki?m:

Hướng dẫn DJing sốcM?i m?t d? án SEO c?n ít nh?t m?t ng??i thông th?o m?i ngõ ngách c?a công cu?c t?i ?u hóa công c? tìm ki?m. Chuyên viên SEO này ph?i hi?u rõ cách ho?t ??ng c?a các thu?t toán tìm ki?m và luôn c?p nh?t các xu h??ng thu?t toán m?i nh?t. Tuy nhiên, h? ph?i ?? m?t ??n các th? thu?t marketing b?n v?ng ?? ??m b?o các k? thu?t “SEO” s? không h?n ch? kh? n?ng chuy?n ??i khách truy c?p thành khách hàng c?a website. M?i m?t d? án có th? có nhi?u chuyên viên SEO và m?i m?t ng??i t?p trung vào m?t v?n ?? c? th?. M?t s? công vi?c SEO c?n th?c hi?n nh?: phân tích t? khóa, c?u trúc website, t?i ?u hóa trên trang, phân tích tính hi?u qu? c?a trang ??ng th?i áp d?ng các thay ??i c?n thi?t.

3. Nhà chi?n l??c n?i dung:

Hướng dẫn DJing sốcNhà chi?n l??c n?i dung (copywriter, nhà biên t?p và nhà xu?t b?n ??u là m?t) là m?t trong nh?ng v? trí quan tr?ng nh?t trong quá trình SEO. Vì công c? tìm ki?m v?n luôn liên t?c tìm ki?m nhi?u th? thu?t ?ánh r?t giá tr? ho?c ph?t penalty nh?ng website có n?i dung kém ho?c thi?u h?t n?i dung ch?t l??ng, nhà chi?n l??c n?i dung ph?i ??m b?o t?t c? các n? l?c t?i ?u hóa ???c ?ng d?ng ??u nh?m ??n doanh thu và t? l? chuy?n ??i. Tuy th? h?ng r?t quan tr?ng, nh?ng n?u khách truy c?p không tham gia vào website ho?c chuy?n ??i thành khách hàng, t?t c? các n? l?c SEO ??u tr? nên vô ích. Nhà chi?n l??c n?i dung ph?i bi?t cách k?t h?p ‘chi?n l??c SEO nâng h?ng’ và thông ?i?p doanh s? c?n thi?t ?? ??t ???c thành công.

4. Nhà chi?n l??c liên k?t:

SEO website mà không có liên k?t c?ng gi?ng nh? m?t chuy?n thám hi?m mà không có l? trình chính. Nhà chi?n l??c liên k?t có trách nhi?m ti?p th? website ??n các webmaster và ch? doanh nghi?p, g?i ý nh?ng l?i ích h? s? nh?n ???c n?u ??ng ý liên k?t ??n website c?a b?n. H? c?ng có th? phân tích s? tham gia v?i các blogger và ch? web nh?m m?c ?ích vi?t guest blog, t??ng tác trên blog b?ng nh?ng comment ch?t l??ng và th?m chí ??ng n?p website cho các danh b? hàng ??u.

5. Nhà chi?n l??c m?ng xã h?i:

Nhà chi?n l??c liên k?t và nhà chi?n l??c m?ng xã h?i có th? làm vi?c ch?t ch? v?i nhau, vì có nh?ng l?nh v?c liên k?t v?i nhau gi?a hai ??i t??ng này. Tuy nhiên, nhà chi?n l??c m?ng xã h?i có trách nhi?m phát tri?n và th?c hi?n chi?n l??c m?ng xã h?i c?a b?n. H? giúp ??m b?o b?n ?ang th?c hi?n nh?ng vi?c c?n thi?t ?? xây d?ng danh ti?ng tr?c tuy?n, vi?t và qu?ng bá n?i dung c?a b?n m?t cách h?p lí và tham gia tích c?c vào th? tr??ng tr?c tuy?n m?c tiêu c?a b?n.

6. Nhà chi?n l??c phân tích th?ng kê:

B?n không th? nào bi?t li?u các n? l?c SEO c?a b?n có thành công hay không tr? phi b?n xem xét nh?ng gì ?ang di?n ra. Th? h?ng ch? ph?n ánh m?t ph?n câu chuy?n. Tuy b?n có th? ?ánh giá doanh thu t? vi?c c?i thi?n th? h?ng, nh?ng n?u không có analytics, b?n s? không bao gi? bi?t ???c t? khóa nào ?em ??n l?u l??ng truy c?p còn t? khóa nào ?ang lãng phí công s?c c?a b?n. Analytics s? hi?n th? các v?n ?? website g?p ph?i và tìm ki?m ?? c?i thi?n t? l? chuy?n ??i cho website c?a b?n.

7. Nhà chi?n l??c PPC:

PPC ?óng vai trò tr?ng y?u trong m?t chi?n d?ch SEO, ?ó là ch?a k? ??n nh?ng giá tr? riêng bi?t ch? PPC m?i có th? cung c?p. Dùng PPC trong SEO cho phép b?n thi?t l?p ‘các chi?n d?ch th? nghi?m t? khóa ng?n h?n’ ?? ki?m tra tác ??ng c?a m?t nhóm t? khóa ??n t? l? ROI. Khi m?t chuyên viên SEO nói r?ng b?n nên nh?m ??n T? Khóa A, chuyên gia PPC có th? kh?ng ??nh, c?n c? trên phép th?, T? Khóa B là m?t chi?n l??c hi?u qu? h?n và có th? ?em ??n l?i nhu?n cho doanh nghi?p t?t h?n. Dùng PPC ?? ??nh h??ng chi?n l??c SEO cho phép b?n tránh hao phí th?i gian và ti?n b?c.

Hướng dẫn DJing sốcB?t c? ai nói v?i b?n r?ng làm SEO r?t d?, có th? h? không nói d?i, nh?ng ch?c ch?n h? không nói h?t s? th?t. Th?c t? ?ã ph?n ánh, SEO là m?t công vi?c mà m?t cá nhân không th? th?c hi?n t?t n?u so v?i m?t nhóm. M?i m?t vai trò ???c ?? c?p ? trên c?n ???c ??u t? ?úng m?c ?? ??m b?o các n? l?c marketing tr?c tuy?n c?a b?n ??u thành công v?i các thu?t toán tìm ki?m ngày nay.

Hướng dẫn DJing sốcB?n có ph?i thuê công ty SEO v?i ch? m?t ng??i ??m nh?n h?t các vai trò này không? Không, vì b?t c? khi nào có s? k?t h?p công vi?c, b?n có th? ch?c ch?n r?ng m?t cá nhân không th? ??u t? t?t c? nh?ng gì h? c?n vào t?ng l?nh v?c. Cá nhân ?ó c?ng m?t ?i kh? n?ng theo ?u?i các xu h??ng hi?n t?i và các thông tin tr?ng y?u có th? tác ??ng nghiêm tr?ng ??n nh?ng n? l?c tr?c tuy?n c?a b?n.

Dù b?n có SEO Team ch? có m?t ng??i hay m?t team g?m các chuyên gia v? Web marketing th?c s?, thì rõ ràng SEO luôn luôn ?òi h?i r?t nhi?u công vi?c và nhi?u th?i gian ?? duy trì kh? n?ng c?nh tranh c?a b?n. Và n?u b?n không ??u tranh ?? tranh giành l?u l??ng truy c?p, khách hàng và t? l? chuy?n ??i thì b?n không ?ang th?c hi?n kinh doanh, b?n ch? ?ang th?a mãn s? thích.Bài vi?t liên quan