D?ch v? SEO chuyên nghi?p
Ngày ??ng: 04/12/2014

D?ch v? seo website cho doanh nghi?p (d?ch v? qu?ng cáo trên Google, theo nh?ng t? khóa c? th? website s? ???c ??a lên TOP 10 trên b?ng x?p h?ng Google), gói d?ch v? h? tr? phân tích hi?n tr?ng và t? v?n nh?ng gi?i pháp giúp mang l?i hi?u qu? kinh doanh cho doanh nghi?p. V?i t?ng l?nh v?c ngành ngh? c? th?, h? tr? cho khách hàng tìm ki?m nh?ng t? khóa phù h?p có t? l? chuy?n ??i cao, tìm ki?m th? tr??ng ngách trên internet giúp cho doanh nghi?p có th? ti?p c?n ???c v?i ??i t??ng khách hàng ti?m n?ng nh? mong mu?n.

 

Hướng dẫn DJing sốcD?ch v? SEO chuyên nghi?p cung c?p ?a d?ng các hình th?c tri?n khai phù h?p v?i nhu c?u và hi?n tr?ng c?a doanh nghi?p:

D?ch v? SEO tr?n gói v?i m?t danh sách t? khóa c? th? s? tri?n khai trong m?t kho?ng th?i gian ???c th?ng nh?t gi?a hai bên, doanh nghi?p s? tr? chi phí theo hàng tháng. Bên cung c?p d?ch v? s? g?i ??y ?? các báo cáo liên quan ??n ti?n ?? và các KPIs c? th? theo t?ng giai ?o?n tri?n khai d?a trên k? ho?ch ?ã th?a thu?n.
Hướng dẫn DJing sốc D?ch v? SEO t? khóa s? th?c hi?n các chi?n d?ch qu?ng cáo trên Google (làm SEO website) theo nh?ng t? khóa ?? ngh? t? phía doanh nghi?p v?i nh?ng th?a thu?n v? th?i gian và chi phí cho t?ng t? khóa c? th?. V?i d?ch v? này, chuyên gia SEO s? phân tích k? v? ?? khó t? khóa, ??i th? c?nh tranh, m?c ?? r?i ro khi tri?n khai chi?n d?ch giúp cho doanh nghi?p có th? hi?u rõ tr??c khi tri?n khai d?ch v? SEO website và hi?u qu? mang l?i cho t?ng t? khóa c? th?.

Hướng dẫn DJing sốcD?ch v? SEO website chuyên nghi?p s? ???c tri?n khai theo quy trình c? th? và cam k?t th?c hi?n ?úng các h??ng d?n c?a Google, không s? d?ng các hình th?c không chính th?c (black SEO) gây nguy h?i ??n website c?a doanh nghi?p, quy trình c? th?:

Phân tích hi?n tr?ng website, phân tích ??i t??ng khách hàng, phân tích ??i th? c?nh tranh.
Xác ??nh t? khóa phù h?p v?i l?nh v?c ngành ngh? ( hay còn g?i là SEO audit).
Lên k? ho?ch và chi?n l??c c? th? tr??c khi ti?n hành các chi?n d?ch ??y t? khóa lên Google.
Ch?n l?a các trang ?ích ??n phù h?p trên k?t qu? tìm ki?m Google v?i nh?ng t? khóa c? th? (landing page).
T?i ?u hóa trong website ( T?i ?u hóa Onpage: N?i dung và c?u trúc website).
Qu?ng bá website v?i c?ng ??ng internet (t?i ?u hóa Offpage).
Duy trì th? h?ng website trên công c? tìm ki?m, theo dõi, báo cáo c? th? trong t?ng giai ?o?n tri?n khai chi?n d?ch.
 Bài vi?t liên quan